24/04/2022

Περιβαλλοντική παρακολούθηση σε Data Center

Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων

Γράφτηκε από: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρούνται πιο πολύτιμα ακόμα και από τις ίδιες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι τόσο πολύτιμα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες, που πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας.

Σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρούνται πιο πολύτιμα ακόμα και από τις ίδιες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι τόσο πολύτιμα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες, που πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας.

Για τους κυβερνοεγκληματίες, τα δεδομένα είναι ένα ανταλλάξιμο και εμπορεύσιμο αγαθό, καθώς μπορούν να κλέψουν πολύτιμα στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε παράνομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να εκμεταλλευτούν online οικονομικά δεδομένα ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και να απαιτήσουν λύτρα από το χρήστη, τις επιχειρήσεις, ακόμα και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Τα κέντρα δεδομένων-Data Centers, επομένως, απαιτούν ισχυρή προστασία.

Η φυσική ασφάλεια ενός Data Center είναι ζωτικής σημασίας, ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και περιβαλλοντική παρακολούθηση του. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του κέντρου δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες της/των συσκευών που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκάστοτε χώρου. Η αρχιτεκτονική του κέντρου δεδομένων χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα, ενώ ο εξοπλισμός που τοποθετείται στο εσωτερικό επηρεάζει και αυτός με τη σειρά του το σχεδιασμό των περιβαλλοντικών προτύπων του κέντρου δεδομένων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι εγκαταστάσεις παραμένουν λειτουργικές. Τα Data Center λοιπόν χωρίζονται σε 4 βαθμίδες:

Βαθμίδα 1: Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν μια ενιαία διαδρομή για την τροφοδοσία και την ψύξη. Το προσωπικό πρέπει να τερματίσει πλήρως τις λειτουργίες, ώστε να πραγματοποιήσει συντήρηση ή μία έκτακτη επισκευή.

Βαθμίδα 2: Η βαθμίδα αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κέντρου δεδομένων του πρώτου επιπέδου, αλλά με πρόσθετες επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Βαθμίδα 3: Ένα κέντρο δεδομένων επιπέδου 3 είναι μια εγκατάσταση που μπορεί να συντηρηθεί ταυτόχρονα με πολλαπλές διαδρομές/πηγές τροφοδοσίας και ψύξης. Σε αντίθεση με τα κέντρα δεδομένων που ανήκουν στις βαθμίδες 1 και 2, μια εγκατάσταση βαθμίδας 3 δεν απαιτεί πλήρη διακοπή της λειτουργίας της κατά την συντήρηση ή την αντικατάσταση εξοπλισμού.

Βαθμίδα 4: Τα κέντρα δεδομένων επιπέδου 4 προσθέτουν μηχανισμούς ανοχής σφαλμάτων στη λίστα απαιτήσεων της βαθμίδας 3, παρέχοντας πολλαπλές διαδρομές/πηγές τροφοδοσίας και ψύξης.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα Data Center

Τα κέντρα δεδομένων φιλοξενούν συνήθως ένα σημαντικό αριθμό συσκευών φυσικής ασφάλειας σε μία σχετικά μικρή περιοχή, κάτι που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στους εκάστοτε διαχειριστές. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται στην απομακρυσμένη εργασία και στην αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων μέσω του cloud-και κατά συνέπεια, προς αυτά τα κέντρα δεδομένων.

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής, κύριο μέλημα αποτελεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών του κέντρου δεδομένων. Αυτοί οι παράγοντες είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, ο στατικός ηλεκτρισμός, κ.λπ.  

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πάντα ένα δύσκολο ζήτημα για τα κέντρα δεδομένων, καθώς οι διακομιστές εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα κατά τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης μπορεί κυριολεκτικά να παραλύσει ολόκληρο το σύστημα.  Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να ελέγξει εάν ο εξοπλισμός λειτουργεί εντός του φυσιολογικού εύρους θερμοκρασίας και αποτελεί μία αποτελεσματική μέθοδο για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Η εγκατάσταση των εν λόγω αισθητήρων σε στρατηγικές τοποθεσίες επιτρέπει στους χειριστές και του υπεύθυνους να ελέγχουν τη θερμοκρασία του εξοπλισμού, αλλά και του χώρου συνολικά σε πραγματικό χρόνο.

Ο έλεγχος της υγρασίας σχετίζεται και αυτός με τα επίπεδα θερμοκρασίας. Η υψηλή υγρασία μπορεί να διαβρώσει το υλικό, για αυτό το λόγο, τα συστήματα ψύξης και αερισμού πρέπει να ανιχνεύουν και να ελέγχουν τη σχετική υγρασία στον αέρα του δωματίου. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των κέντρων δεδομένων πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα που μπορούν να ανιχνεύσουν την υγρασία κοντά στον εξοπλισμό, να παρακολουθούν προσεκτικά τους ανεμιστήρες ψύξης και να μετρούν την ροή του αέρα. Σε πολλές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται και τα συστήματα CRAC (computer room air conditioning), που είναι μονάδες κλιματισμού που παρακολουθούν και διατηρούν τη θερμοκρασία, την κατανομή του αέρα και την υγρασία σταθερή, σε ένα κέντρο δεδομένων. Τα συστήματα CRAC λειτουργούν συνήθως αντλώντας την θερμότητα και στη συνέχεια αποβάλλοντάς την ως ψυχρό αέρα μέσω των αεραγωγών που οδηγούν στον διακομιστή, ψύχοντας έτσι τον χώρο.

Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι επίσης μια από τις απειλές σε αυτά τα περιβάλλοντα, καθώς πολλές από τις συσκευές μπορεί να καταστραφούν. Εάν αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε συχνές αποσυνδέσεις, σφάλματα του συστήματος και ακόμη και σε καταστροφή των δεδομένων μας. Οι απροσδόκητες εκρήξεις ενέργειας με τη μορφή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων μπορεί να είναι η μεγαλύτερη απειλή για την απόδοση ενός Data Center. Επιπλέον, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κρίνεται  απαραίτητο στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων.  

Τέλος, πέρα από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ας μην ξεχνάμε και τα μέτρα προστασίας στο κυβερνοχώρο. Η βέλτιστη πρακτική για την διασφάλιση των δεδομένων στα Data Centers, είναι ο συνδυασμός φυσικών μέτρων και μέτρων προστασίας στον κυβερνοχώρο. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας, η τεχνογνωσία και η σε βάθος γνώση των πραγματικών απειλών, είναι εξίσου απαραίτητα στοιχεία για την διασφάλιση των δεδομένων μας και των Data Center μας.

Κατηγορία Τεύχος 126, IT Security

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.