15/05/2020

Κάμερες σε σχολεία: Τι περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση για τη μετάδοση των μαθημάτων

Εν αναμονή της δημοσιοποίησης της μελέτης αντικτύπου, η οποία σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση

Εν αναμονή της δημοσιοποίησης της μελέτης αντικτύπου, η οποία σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της απευθείας μετάδοσης των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, το alfavita.gr παρουσιάζει αποκλειστικά τους βασικούς άξονες της υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης των μαθημάτων, τους τρόπους πρόσβασης εκπαιδευτικών και μαθητών και το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας.


Η υπουργική απόφαση που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας από το υπουργείο Παιδείας προβλέπει ότι τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από τους εκπαιδευτικούς) μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2019-2020.

Η υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρίας Cisco Hellas, που θα παρέχεται δωρεάν από το υπουργείο Παιδείας και θα επιτρέπει την απευθείας μετάδοση του μαθήματος (ήχος και εικόνα) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές. Η εταιρία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου, θα προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις (πχ. να μην υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής/βιντεοσκόπησης).

Στα ιδιωτικά σχολεία θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας από αυτή που παρέχει το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνονται στις κείμενες διατάξεις και ότι θα αναλαμβάνουν τα ίδια τα έξοδα που θα προκύψουν.

Πώς θα γίνεται η πρόσβαση


Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλετ, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο που ανήκει στην σχολική μονάδα ή στους ίδιους. Στην υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνονται, πάντως, οι εξειδικευμένες οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, οι οποίες θα σταλούν το επόμενο διάστημα με σχετική εγκύκλιο στα σχολεία.

Ειδικότερα, η η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

 • Όχι καταγραφή και αποθήκευση μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος (είτε η παράδοση γίνεται μέσα στην τάξη με την παρουσία μαθητών είτε σε άλλο χώρο δίχως την παρουσία μαθητών) παρά μόνο η ζωντανή μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές.
   
 • Κάμερα μόνο σε εκπαιδευτικό και πίνακα. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιλέξει τη μετάδοση εικόνας του μαθήματος, η κάμερα του εξοπλισμού (υπολογιστής, ταμπλετ, κινητό) θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή τον πίνακα της αίθουσας και απαγορεύεται να εστιάζει στους μαθητές που βρίσκονται μέσα στην τάξη.
   
 • Στη «κρίση» του εκπαιδευτικού η προστασία των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης ή αλλοίωσης της φωνής του μαθητή ή ακόμα και τις διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο για ιδιάζοντα λόγω προστασίας κάποιου μαθητή. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει την ερώτηση του μαθητή.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί η μετάδοση του μαθήματος

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 1. Για τα σχολεία που δεν βρίσκονται υπό το καθεστώς απαγόρευσης λειτουργίας λόγω κορονοϊού και τα οποία λειτουργούν με βάση το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών, το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
   
 2. Για τα σχολεία που τελούν σε καθεστώς απαγόρευσης λειτουργίας λόγω κορονοϊού, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από το διευθυντή σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι:

 1. Για όλες τις εκπαιδευτικές δομές δημόσιας εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας και
   
 2. Για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο φυσικό ή νομικό ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Πλαίσιο λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας που διατίθεται από το υπουργείο Παιδείας ορίζει τα παρακάτω:

 1. Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών (συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και e-mail τους) κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενος με το υπουργείο Παιδείας και παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Έπειτα, τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
   
 2. Τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και γονέων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητας τους ως μαθητών και γονέων και τις σχέσεις τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό Δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας. Είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
   
 3. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενος με το υπουργείο Παιδείας ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογή όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω της σχετικής πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, και εν συνεχεία θα διαγράφονται από τους παρόχους.
   
 4. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα αυτή που διαθέτει το υπουργείο, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μετρό και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
   
 5. Σκοπός επεξεργασίας των ανώτερων δεδομένων είναι το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως είναι η πανδημία. 
   
 6. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασης τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το ελληνικό δημόσιο ή του ιδιωτικού φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, διαβίβασης τους από το ελληνικό Δημόσιο/ τον ιδιωτικό φορέα, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
   
 7. Ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για το σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντας τους ενημερωτικό έγγραφο σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.
   
 8. Το υπουργείο Παιδείας ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών για όλα τα δημόσια σχολεία τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2006,  καθώς και τις διατάξεις του νόμου 4624/2019 (Α’137). Τις υποχρεώσεις αυτές οφείλει να τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για την λειτουργία ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν.

 

Πηγή: https://www.alfavita.gr/

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.