SECURITY REPORT 132

94 | SECURITY REPORT Νοέμβριος 2022 Οικίας vs Επιχείρησης Γράφει ο Χρίστος Κρανάκης ALARM Κ άποιος/α που σκοπεύει να αναβαθμίσει την ασφάλεια του προσωπικού του χώρου ή της επιχείρησής του, είναι απαραίτητο να γνωρίζει το κόστος, τρόπο λει- τουργίας και τις δυνατότητες του κάθε συστήματος ξεχωριστά και ιδιαίτερα τις μεταξύ τους διαφορές. Οι πλέον κα- τάλληλοι για να παράσχουν αυτή τη γνώση δεν είναι άλλοι από τους επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας. Τα τελευταία χρόνια, με την ταχύρυθμη εξάπλωση των τεχνολογικών εξελίξεων οι δύο τύποι συναγερμών έχουν αρχίσει να προσομοιάζουν ιδιαίτερα μεταξύ τους, καθώς πολλές από τις προηγμένες (και πιο κοστοβόρες) λειτουργίες που αρχικά ήταν διαθέσιμες αποκλειστικά στους συναγερμούς ασφαλείας των επιχειρήσεων σήμερα παρέ- χονται και στους συναγερμούς οικίας. Παρόλα αυτά, πολλές και σημαντικές διαφορές συνεχίζουν να βρίσκονται ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πλέον βασικές όπως εμφανίζονται από την αρχική αγορά μέχρι την τελική εγκατάσταση του εκάστοτε συναγερμού. Τιμή αγοράς Μιας και οι συναγερμοί στους επαγγελματικούς χώρους εξειδι- κεύονται στη φύλαξη μεγάλων κτιριακών συμπλεγμάτων και συ- νεπώς (τις περισσότερες φορές) είναι εξοπλισμένοι με εξειδικευμένες λειτουργίες, δεν προκαλεί εντύπωση πως ο γενικός κανόνας ορίζει πως θα είναι πιο ακριβοί από τους συναγερμούς οικιακών εστιών. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι συναγερμοί σε επι- χειρήσεις/εταιρίες συνήθως πρέπει να συνοδευτούν από επιπρό- σθετα λειτουργικά συστήματα (π.χ. αισθητήρες, κλειδαριές, CCTV εξοπλισμό, access control, κ.λπ. ), όπως και στο ότι παρέχουν ανα- βαθμισμένες δυνατότητες παρακολούθησης όπως η παρακολού- θηση ελέγχου πρόσβασης, βίντεο, νερού, θερμοκρασίας κ.ά. Τρόπος και μέρος εγκατάστασης: Τα συστήματα οικιακής ασφαλείας πέρα από πιο οικονομικά είναι και αρκετά πιο βολικά στην εγκατάσταση τους από ότι τα συστήματα επιχειρήσεων. Ο λόγος γίνεται ευκόλως αντιληπτός, καθώς οι οικιακοί συναγερμοί έχουν σχεδιαστεί με τις κατάλληλες προδια- γραφές εκείνες (μέγεθος και σχεδιασμός), ώστε επιτρέπουν στους τεχνικούς να τους τοποθετήσουν οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. Παρότι πάντως, συχνά ακούγεται «δεξιά και αριστερά» πως η εγκα- τάσταση οικιακών συναγερμών δεν απαιτεί τη συνδρομή ενός αδει- οδοτημένου εγκαταστάτη, πρέπει να αποσαφηνιστεί πως η επιλογή αυτή είναι άκρως επικίνδυνη καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα ασφαλείας, αλλά ακόμα και σε ποινικές κυρώσεις. Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί το πότε θα χρειαστεί η ανάκτηση μιας πληροφορίας ή αποθηκευμένων δε- δομένων, το μέγιστο μέγεθος των προς ανάλυσης δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί στον κάθε είδους συναγερμό αποτελεί σημαίνον χαρακτηριστικό. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις απαιτούν από το σύστημα βιντεοπαρακο- λούθησής τους να αποθηκεύει πολλά δεδομένα λόγω της υψηλής επι- σκεψιμότητας των εγκαταστάσεών τους καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, 24/7. Συνεπώς, οι συναγερμοί ασφαλείας σε επιχειρήσεις είθισται να έχουν μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης δεδομένων, από ότι οι οικιακοί. Πιστοποιήσεις Αναφορικά με την πιστοποίηση ή μη των συναγερμών ασφαλείας το τοπίο παραμένει «θολό». Συχνά κυκλοφορούν κατά το δοκούν «ερμηνείες» που αμφισβητούν την ανάγκη ή μη ο προς εγκατάσταση Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης Τι πρέπει να προσέξουν τεχνικοί και πελάτες; Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz