SECURITY REPORT 97

SECURITY Report | Δεκέμβριος 2019 72 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Έξυπνος Φωτισμός Επιμέλεια Αποστολόπουλος Παναγιώτης Η μετάβαση από λάμπες αλογόνου σε φωτιστικά LED μπο- ρούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου παρέχοντας από 50 έως και 80% άμεση εξοικονόμηση. Επιπλέον, η εγκατάσταση έξυπνων λυχνιών LED δημιουργεί μία πρόσθετη εξοικονόμηση 10-20%, καθώς επιτρέπει την προσαρ- μογή του φωτός ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες (φως περι- βάλλοντος κ.λπ . ). Μπορούν επίσης να ρυθμιστούν έτσι ώστε να ενεργοποιούνται μόνο όταν ανιχνεύουν κίνηση ή και να απενερ- γοποιούνται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων, οι πόλεις αποκτούν βελ- τιωμένες δυνατότητες και λειτουργίες. Χρησιμοποιώντας υπάρχο- ντες υποδομές, οι τοπικές κυβερνήσεις και διάφοροι πάροχοι υπη- ρεσιών μπορούν να προσθέσουν μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού και αισθητήρων και να προσφέρουν κάτι περισσότερο από εξοι- κονόμηση ενέργειας. Ένας έξυπνος πυλώνας που βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο, ακόμα και σε ένα πεζοδρόμιο, μπορεί να δεχθεί αισθητήρες ατμοσφαιρικών αλλαγών, σεισμικής δραστηριότητας, ενώ μπορούν να συμβάλουν και στη παρακολούθηση της ροής της κυκλοφορίας, του χώρου στάθμευσης και των πεζών. Μπο- ρούν να εξοπλιστούν με ηχεία για να ειδοποιήσουν τους ανθρώ- πους για τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις ή συνθήκες, ή να εξοπλι- στούν με κάμερες για να βοηθήσουν την αστυνομία να επιλύσει διάφορα συμβάντα. Με αυτές τις δυνατότητες, οι πόλεις μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργικότητα τους, να μειώσουν τα κόστη και να ικανοποιήσουν περισσότερο τους ίδιους τους πολίτες. Επι- πλέον, τα έξυπνα φώτα δρόμου μπορούν επίσης να ανοίξουν νέες ευκαιρίες εσόδων, όπως για παράδειγμα τις ψηφιακές σημάνσεις. Προκλήσεις Τα έξυπνα φώτα δρόμου προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνατο- τήτων που ωφελούν πόλεις, παρόχους υπηρεσιών και πολίτες. Κατανοώντας αυτά τα οφέλη μπορούμε να καθορίσουμε τις λύ- σεις που είναι καλύτερες, αλλά και αυτές που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Ωστόσο, αρκετές πόλεις σήμερα που υφίστανται προκλήσεις. Οι προκλήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια δεν μπο- ρούν να ξεπεραστούν τόσο εύκολα, όταν δεν υπάρχει κατάλλη- λη υποδομή. Μία από αυτές για παράδειγμα είναι η τεχνολογία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και τεχνολογικές πλατφόρμες από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε, ωστόσο κάποιες φορές εί- ναι δύσκολο να διακρίνουμε αυτές που ανταποκρίνονται σε συ- γκεκριμένες ανάγκες. Υπάρχει επίσης έλλειψη κοινών προτύπων σε όλα τα δίκτυα και επιλέγοντας ένα μπορεί να έχει μελλοντι- κές επιπτώσεις. Η ασφάλεια και η ιδιωτική ζωή είναι ακόμα ένα μείζον θέμα. Κατά την προσθήκη καμερών, αλλά και άλλου εξο- πλισμού που μεταδίδει δεδομένα, είναι σημαντικό να σκεφτούμε και ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ σήμερα το ευρύ κοινό, την ιδιωτικότητα. Τέλος, ο φωτισμός του δρόμου είναι ένα ακρι- βό στοιχείο του προϋπολογισμού. Οι δαπάνες για τη μετάβαση από λάμπες αλογόνου σε φωτιστικά LED μπορεί να είναι αρκετές, ωστόσο η απόσβεση γίνεται άμεσα. Αμέτρητες δυνατότητες Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι αισθητήρες που ενσωμα- τώνονται στα φώτα των δρόμων μπορούν να λύσουν πολλά προβλήματα, να βελτιώσουν τη ζωή, και να προσφέρουν νέες πηγές εσόδων. Ας δούμε αναλυτικά τα οφέλη που χαρίζουν οι εν λόγω συσκευές: Έλεγχος κυκλοφορίας: Η παρακολούθηση βίντεο μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις να κατανοήσουν καλύτερα τα μοντέλα κυ- κλοφορίας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα σχετικά με τον αριθ- μό και τους τύπους οχημάτων που ταξιδεύουν κατά μήκος ενός δρόμου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί Smart Street Lights Τα έξυπναφώταφέρνουν πολλαπλά οφέλη στις πόλεις Οι έξυπνοι πυλώνες φωτός ή εναλλακτικά τα «έξυπνα φώτα στους δρόμους» μπορούν να μετα- μορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι διαχειρίζονται τις πόλεις, παρέχοντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Με το φωτισμό του δρόμου να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του συνολι- κού ενεργειακού κόστους, πολλές τοπικές κυβερνήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών αναζη- τούν νέους τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του κόστους.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz