DIABASTE DWREAN SEC CYP 06
DIGITAL TV 172
15 Μαρτίου 2022 11:42

Κάμερες σε δημόσια σχολεία και παιδικές χαρές και προστασία προσωπικών δεδομένων

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Ff50189ac1c9df2dc43bed8fa8328d968 XL

Η εν λόγω υπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες και στις παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης εξετάστηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αυτεπαγγέλτως, κατόπιν και των τεσσάρων αναφορών-καταγγελιών οι οποίες υποβλήθηκαν στην Αρχή από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων δύο δημοτικών σχολείων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παλλήνης (απόφαση 60/2021).

Η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση στον Δήμο Παλλήνης ότι η σκοπούμενη βιντεοεπιτήρηση σχολικών μονάδων χωρίς τη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ

Η εν λόγω υπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες και στις παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης εξετάστηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αυτεπαγγέλτως, κατόπιν και των τεσσάρων αναφορών-καταγγελιών οι οποίες υποβλήθηκαν στην Αρχή από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων δύο δημοτικών σχολείων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παλλήνης (απόφαση 60/2021).

Η Αρχή διαπίστωσε αφενός ότι, πριν την έκδοση της απόφασης για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις σχολικές μονάδες, δεν είχε ζητηθεί η γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των μαθητικών συλλόγων και αφετέρου ότι ο Δήμος Παλλήνης παρέλειψε να εκπονήσει, ως όφειλε, την προβλεπόμενη στο άρθρο 35 παρ. 1 ΓΚΠΔ μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), πριν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία σύστημα βιντεοεπιτήρησης στις παιδικές χαρές της αρμοδιότητάς του.

Πιο αναλυτικά, η Αρχή αναγνώρισε πως ο Δήμος Παλλήνης έχει αρμοδιότητα να μεριμνά για τη φύλαξη των δημοτικών σχολικών κτιρίων, στην αρμοδιότητά δε αυτή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της τήρησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, του Ν.4624/2019 και τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Οδηγίας 1/2011Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δήμου, αυτός έλαβε μεν απόφαση εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε 6 σχολικές μονάδες αλλά προέβη στην εγκατάσταση καμερών μόνο σε 1 εξ αυτών, χωρίς να θέσει το εγκατεστημένο αυτό σύστημα σε λειτουργία και, συνεπώς, δεν έχει προβεί ούτε προβαίνει σε ουδεμία πράξη επεξεργασίας δεδομένων.

Κατά το σκεπτικό της Αρχής, η ύπαρξη εγκατεστημένων καμερών στο σχολικό κτίριο δημιουργεί στο κοινό την εύλογη πεποίθηση ότι αυτές λειτουργούν, με όσες συνέπειες προκαλεί η αίσθηση αυτή (ανάμεσα στις οποίες και το “chilling effect”), που επιτείνεται από την ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων που ενημερώνουν σχετικά για τη λειτουργία τους κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα της εγκατάστασης του συστήματος βιντεοεπιτήρησης προηγείται, και αποτελεί προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένωνΠεραιτέρω, η Αρχή διαπίστωσε πως ο Δήμος Παλλήνης, πριν τη λήψη απόφασης για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, δεν ζήτησε την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και των μαθητικών συλλόγων όπου υπάρχουν, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011. Παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς του, η σύμφωνη αυτή γνώμη εξακολουθεί να απαιτείται και μετά τη νεότερη και ειδικότερη διάταξη του άρθρου 204 παρ. 8 του Ν.4610/2019, αφού με τη διάταξη αυτή μεταβάλλεται η παρ. 5 του άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011 μόνο κατά το μέρος που αφορά τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι το όργανο που είναι αρμόδιο να λάβει την απόφαση και έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Η απαίτηση να ληφθεί υπόψη προηγούμενη σύμφωνη γνώμη δεν επηρεάζεται από την νεότερη αυτή διάταξη και εξακολουθεί να ισχύει και μετά τον ορισμό των Δήμων ως υπευθύνων επεξεργασίας. Τυγχάνει δε εφαρμογής ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων ωρών λειτουργίας και των συγκεκριμένων χώρων/σημείων τοποθέτησης των καμερών του κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Όσον αφορά στην εκπόνηση μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), η Αρχή έκρινε πως η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στα σχολεία και τις παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης, το οποίο λειτουργεί κατά τις ώρες μη λειτουργίας τους, ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, έχει εφαρμογή το άρθρο 35 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και ο Δήμος Παλλήνης, υπέχει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔΕιδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρο σχολείου ή παιδικής χαράς, όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι, συνιστά καταρχήν προσβολή του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, ενώ θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμά τους στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται ακόμα και αν οι κάμερες βρίσκονται εκτός λειτουργίας, διότι δημιουργείται το αίσθημα ότι πολύ πιθανό να βρίσκεται ο πολίτης υπό παρακολούθηση. Ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να είναι υψηλός, καθότι οι προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την ύπαρξη των καμερών και του αισθήματος της συνεχούς παρακολούθησης στα θεμελιώδη δικαιώματα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων που κινούνται στο χώρο του σχολείου είναι άγνωστες.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 1/2011, τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων πρέπει να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που ευρίσκονται στον χώρο που επιτηρείται. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων επιτυγχάνεται, καταρχήν, με τον προσδιορισμό των κατάλληλων σημείων τοποθέτησης των καμερών, ώστε να επιτηρούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι χώροι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Κατά αυτόν τον τρόπο, δύναται να μειωθεί, όσο είναι εφικτό, το αίσθημα της συνεχούς παρακολούθησης των φυσικών προσώπων, το οποίο επιτείνεται από την συνεχή θέαση των καμερών ιδίως στους εσωτερικούς χώρους παιχνιδιού, προαυλισμού, άθλησης και γηπέδων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 3/2019 του ΕΣΠΔ, θα πρέπει σε προηγούμενο χρόνο της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος, να τεκμηριωθεί εσωτερικά η νομιμότητα της επεξεργασίας και μάλιστα κατά τον προσδιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας ενδέχεται να χρειαστεί σχετική αξιολόγηση για κάθε κάμερα ξεχωριστά, ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης της, η οποία υπόκειται σε τακτική επαναξιολόγηση.

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/kameres-se-dimosia-sholeia-kai-paidikes-hares-kai-prostasia-prosopikon-dedomenon-apdph-60

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Η επιλογή της κατάλληλης κάμερας για τον κατάλληλο χώρο είναι μια δύσκολη απόφαση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι τελικοί πελάτες, μιας και η αγορά σήμερα διαθέτει αμέτρητες συ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 4ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου του 2022 και η εταιρία παρουσίασε στο κοινό των integrators νέα προϊόντα, λογισμικά και πολλές ακόμα...
 • Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους  αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροπ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design