DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 173
securityreport e mag odhgos 2021
29 Αυγούστου 2021 21:38

Φορητές κάμερες και άδεια οδήγησης

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fe465a72cae2c70be5c1cc272150986d0 XL

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων…

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».

Με την προώθηση του παρόντος σχεδίου νόμου, και ειδικότερα με το Μέρος Β’ αυτού, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας. Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών.

Με το Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη ρυθμίσεις που αποσκοπούν, αφενός, στη δημιουργία ενός σαφούς και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τον τρόπο καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χαρακτηρισμού οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος και, αφετέρου, στη βέλτιστη προσαρμογή του νέου νομικού πλαισίου στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Άρθρο 9: Θεωρητική εξέταση και εξοπλισμός

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου υπάρχει εκ νέου πρόβλεψη για τη χρήση φορητών καμερών, τόσο στη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης, όσο και σε εκείνη της πρακτικής δοκιμασίας, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις σε σχέση με την καταργηθείσα διάταξη.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 9 κάθε εξεταστικό κέντρο είναι εξοπλισμένο:

α) με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας και η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 β) με φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης.

γ) με οθόνη η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση της παρ. 4 πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης. Ο εξοπλισμός των περ. α), β) και γ) ελέγχεται και τίθεται σε λειτουργία με μέριμνα και ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης.

Άρθρο 16: Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιμασίας

Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Πριν την έναρξη των πρακτικών δοκιμασιών για τις οποίες έχει προγραμματισθεί η συμμετοχή του, ο εξεταστής παραλαμβάνει φορητή κάμερα από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η φορητή κάμερα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα (360) μοιρών και διαθέτει μικρόφωνο και ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης στην οποία αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας.

Ο εξεταστής, κατόπιν διενέργειας ελέγχου της ορθής λειτουργίας της κάμερας και της σωστής τοποθέτησης της αποσπώμενης κάρτας μνήμης, τοποθετεί τη φορητή κάμερα με ευθύνη του μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα και θέτει αυτή σε λειτουργία, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο, είτε μοτοσικλέτα. Η κάμερα απεικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας ο εξεταστής διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της κάμερας και την καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας. Αν, πριν την έναρξη της πρακτικής δοκιμασίας, διαπιστωθεί μη λειτουργία της κάμερας για οποιονδήποτε λόγο, η εξέταση δεν διενεργείται και δεν προσμετρείται αυτή στον αριθμό εξετάσεων της παρ. 1 του άρθρου 21. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κάμερας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η εξέταση διακόπτεται με ευθύνη του εξεταστή. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η εξέταση του υποψηφίου επαναπρογραμματίζεται ατελώς για την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.

Μετά το πέρας της εξέτασης ο εξεταστής αφαιρεί από το όχημα την κάμερα και εξάγει από αυτήν την αποσπώμενη κάρτα μνήμης. Εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της εξέτασης ο εξεταστής υποχρεούται να παραδώσει την κάμερα και την κάρτα μνήμης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας μαζί με το πρακτικό δοκιμασίας και κατά περίπτωση, εφόσον αυτό απαιτείται, το ΔΕΕ. του υποψηφίου. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραλαμβάνει την κάμερα και την κάρτα μνήμης, αφού ελέγξει ότι η τελευταία περιέχει το προβλεπόμενο αποθηκευμένο υλικό σε κατάλληλη μορφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κάρτα μνήμης δεν περιέχει το προβλεπόμενο αποθηκευμένο υλικό, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον εν λόγω εξεταστή ακυρώνονται και οι εξετάσεις των υποψηφίων επαναπρογραμματίζονται ατελώς για την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.

Η κάμερα φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μέχρι την παράδοσή της προς χρήση στον επόμενο εξεταστή. Η κάρτα μνήμης με το αποθηκευμένο οπτικοακουστικό υλικό της πρακτικής δοκιμασίας προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, αρχειοθετείται ανά εξεταστή και ανά ημέρα και φέρει υποχρεωτικά διακριτικό γνώρισμα που περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, την ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης και το όνομα του εξεταστή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών καθίσταται ο ίδιος ή δύναται να ορίζει αρμόδιο υπάλληλο ως υπεύθυνο ασφαλείας για την διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας του οπτικοακουστικού υλικού.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος διαβιβάζει την κάρτα μνήμης με το αποθηκευμένο οπτικοακουστικό υλικό στο Τμήμα Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του εν λόγω Τμήματος, μεριμνώντας για τη δημιουργία, αρχειοθέτηση και τήρηση αντιγράφου αυτής κατ’ αναλογία της παρ. 5.

Το υλικό, το οποίο καταγράφεται για τους σκοπούς της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, του ελέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων, τη διασφάλιση των υποψηφίων οδηγών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, περιέχει οπτικοακουστικό υλικό:

α) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται τα χειριστήρια του οχήματος και όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας, και

β) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το εκπαιδευτικό όχημα και το οποίο περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και εποπτείας της πρακτικής δοκιμασίας, λαμβανομένων των αναγκαίων τεχνικών μέτρων για τη μη καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της οδού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 33.

Το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας.

{gallery}10325{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα asmag.com δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους σημαντικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να καταρτίσει τ...
 • SALONICA ELECTRONIX 2023

  SALONICA ELECTRONIX 2023

  Η Salonica Electronix επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 10 και11 Μαρτίου 2023! Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Athens Electronix,αλλά κ...
 • Σεμινάριο G.I. Security

  Σεμινάριο G.I. Security

  Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, η G.I. Security διοργάνωσε τεχνικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τις νέες προϊοντικές λύσεις της RISCO στο κέντρο εκδηλώσεων του Holiday Inn. Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε ...
 • Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Μία σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα στο ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτων την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022. Η Grandstream, ένας από τους κορυφαίους οίκους στον σχεδιασμό και την παραγωγή λύσεων εταιρικής...
 • Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Το περιοδικό Security Report δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκ των μεγαλύτερων εκθέσεων για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Επί τρεις ημέρες η Xenia 2022 αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επαγγελματιών ...
 • Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Με την αξία των αποθεμάτων να αγγίζει χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια ευρώ, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τους βανδαλισμούς και να σταματήσ...
 • Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Με τα σπίτια μας πιο συνδεδεμένα από ποτέ, οι ευκαιρίες για να παρεισφρήσουν οι hackers στις ζωές μας και να πάρουν τον έλεγχο των συσκευών μας, αλλά και να κλέψουν ευαίσθητα δεδομένα είναι περισσ...
 • Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Η καθυστερημένη αντίδραση σε ηχητικούς συναγερμούς αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Αντίθετα, έρευνες φανερώνουν πως οι ίδιοι άνθρωποι αντιδρούν αισθητά πιο γρήγορα σε φωνητικά σήματα...
 • PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  Η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών κλειδαριών και των φυσικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης άλλαξαν την βιομηχανία της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από τις παραδοσιακές κλειδαριές, περάσαμε στις...
 • ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  Το «Εργάνη» είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του οποίου ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλω...
 • Hikvision KF3T

  Hikvision KF3T

  Η Hikvision παρουσίασε πρόσφατα τη νέα σειρά KF3T, η οποία περιλαμβάνει αναλογικές κάμερες HDTVI με κύριο χαρακτηριστικό την ανάλυση 3K και διάσταση κάδρου εικόνας 16:9, για αποφυγή παραμόρφωσης σ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design