Skip to main content
DIGITAL TV 183
securityreport e mag odhgos 2021
14 Μαΐου 2014 03:12

Δικαιούμαι να κατέχω όπλο;

Ποινές για όσους φέρουν παράνομα όπλα

Γράφει: Κωνσταντίνος Τζίκας* Νομικός Σύμβουλος της Bodyguard Academy

Featured | .

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον Νόμο 2168/1993 περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά κλπ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και από τον Ν.3944/2011, όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην Τελωνειακή Υπηρεσία, καθώς και στην Φύλαξη Δημόσιων Υπηρεσιών, δικαιούνται κατ’ εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση να οπλοφορούν στα πλαίσια της υπηρεσίας τους. Για την οπλοκατοχή και οπλοφορία αυτών εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή άλλως με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι περιπτώσεις και ειδικότερα οι προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η οπλοφορία του προσωπικού κάθε υπουργείου.

Mε το παρόν άρθρο θα αναφερθούν, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω νόμου πότε κάποιος, εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, δικαιούται να οπλοφορεί, πού πρέπει να καταθέσει αίτηση για να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας, ποιες είναι οι ποινικές κυρώσεις του νόμου όταν κάποιος φέρει παράνομα όπλα κ.λπ., σε ποιους απαγορεύεται να χορηγείται άδεια οπλοφορίας, καθώς και πότε ανακαλούνται οι ήδη χορηγηθείσες άδειες οπλοφορίας.

Η έννοια του όπλου

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Α “Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα κλπ και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα κλπ. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως πολεμικά τυφέκια, πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα κλπ, καθώς επίσης χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου.”

Ποιοι δύνανται να οπλοφορούν

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 “Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να οπλοφορούν, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής περιπτώσεις:

Α. Για ατομική τους ασφάλεια, μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.

Β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν τους ανωτέρω φορείς, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα εκείνων στους οποίους ανατίθεται η ασφάλεια των προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πολύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. Στην άδεια οπλοφορίας αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να φέρει τα όπλα που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια. Στις περιπτώσεις του εδαφίου Β της παρ. 3, πλην της περιπτώσεως οπλοφορίας για προστασία προσώπων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με αυτόματα ή άλλα πυροβόλα όπλα, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Άδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή, με τα όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι’ αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή στο όνομα μελών αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής”.

Επίσης, γίνεται μνεία στον νόμο, ότι η αρμόδια αστυνομική αρχή δύναται να χορηγεί άδεια οπλοφορίας και σε υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τους όρους της αμοιβαιότητας, είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα.

Ποινές για όσους φέρουν παράνομα όπλα

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 13Α, “Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, πλην της περιπτ. Γ, και 3 περιπτ. Α και Δ του άρθρου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται το κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στις παρ. 1 περιπτ. παρ. 1 περιπτ. Γ, 2 και 3 περιπτ. Β, Γ και Ε του άρθρου 1 του παρόντος ή παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή”.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι’ αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Ποιοι απαγορεύεται να κατέχουν όπλο

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα:

Α. Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Β. Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

Γ. Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο αρκεί η αναστολή.

Επίσης, οι άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν χορηγούνται:

Α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των οπλών και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχομειωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

Β. Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

Επίσης, άδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.”

Πότε ανακαλούνται οι άδειες;

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου, να αρνηθούν τη χορήγηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση καταδίκης που αποτελεί κώλυμα για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, ή συνδρομής των κωλυμάτων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή συγγενή αυτού, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5 χρόνια από την ανάκληση της άδειας.

Αίτηση για άδεια όπλου και οπλοφορίας

Σύμφωνα με την ΥΑ 300//1994 όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και πρέπει για την ασφάλεια τους ή για άλλον λόγο να κατέχουν όπλα, δύνανται αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην ΥΑ, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, να καταθέσουν αίτηση στην Διεύθυνση Ασφαλείας ή στην Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία θα αναφέρουν για ποιόν λόγο αιτούνται την συγκεκριμένη άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης.

 

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον Νόμο 2168/1993 περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά κλπ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και από τον Ν.3944/2011, όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην Τελωνειακή Υπηρεσία, καθώς και στην Φύλαξη Δημόσιων Υπηρεσιών, δικαιούνται κατ’ εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση να οπλοφορούν στα πλαίσια της υπηρεσίας τους. Για την οπλοκατοχή και οπλοφορία αυτών εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή άλλως με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι περιπτώσεις και ειδικότερα οι προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η οπλοφορία του προσωπικού κάθε υπουργείου.

Mε το παρόν άρθρο θα αναφερθούν, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω νόμου πότε κάποιος, εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, δικαιούται να οπλοφορεί, πού πρέπει να καταθέσει αίτηση για να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας, ποιες είναι οι ποινικές κυρώσεις του νόμου όταν κάποιος φέρει παράνομα όπλα κ.λπ., σε ποιους απαγορεύεται να χορηγείται άδεια οπλοφορίας, καθώς και πότε ανακαλούνται οι ήδη χορηγηθείσες άδειες οπλοφορίας.

Η έννοια του όπλου

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Α “Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα κλπ και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα κλπ. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως πολεμικά τυφέκια, πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα κλπ, καθώς επίσης χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου.”

Ποιοι δύνανται να οπλοφορούν

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 “Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να οπλοφορούν, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής περιπτώσεις:

Α. Για ατομική τους ασφάλεια, μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.

Β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν τους ανωτέρω φορείς, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα εκείνων στους οποίους ανατίθεται η ασφάλεια των προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πολύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. Στην άδεια οπλοφορίας αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να φέρει τα όπλα που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια. Στις περιπτώσεις του εδαφίου Β της παρ. 3, πλην της περιπτώσεως οπλοφορίας για προστασία προσώπων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με αυτόματα ή άλλα πυροβόλα όπλα, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Άδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή, με τα όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι’ αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή στο όνομα μελών αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής”.

Επίσης, γίνεται μνεία στον νόμο, ότι η αρμόδια αστυνομική αρχή δύναται να χορηγεί άδεια οπλοφορίας και σε υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι οποίοι κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τους όρους της αμοιβαιότητας, είναι δυνατό σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα.

Ποινές για όσους φέρουν παράνομα όπλα

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 13Α, “Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, πλην της περιπτ. Γ, και 3 περιπτ. Α και Δ του άρθρου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται το κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στις παρ. 1 περιπτ. παρ. 1 περιπτ. Γ, 2 και 3 περιπτ. Β, Γ και Ε του άρθρου 1 του παρόντος ή παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή”.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι’ αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Ποιοι απαγορεύεται να κατέχουν όπλο

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα:

Α. Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Β. Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

Γ. Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο αρκεί η αναστολή.

Επίσης, οι άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν χορηγούνται:

Α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των οπλών και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχομειωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

Β. Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

Επίσης, άδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.”

Πότε ανακαλούνται οι άδειες;

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου, να αρνηθούν τη χορήγηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση καταδίκης που αποτελεί κώλυμα για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, ή συνδρομής των κωλυμάτων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή συγγενή αυτού, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5 χρόνια από την ανάκληση της άδειας.

Αίτηση για άδεια όπλου και οπλοφορίας

Σύμφωνα με την ΥΑ 300//1994 όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και πρέπει για την ασφάλεια τους ή για άλλον λόγο να κατέχουν όπλα, δύνανται αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στην ΥΑ, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, να καταθέσουν αίτηση στην Διεύθυνση Ασφαλείας ή στην Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία θα αναφέρουν για ποιόν λόγο αιτούνται την συγκεκριμένη άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...