Skip to main content
DIGITAL TV 183
securityreport e mag odhgos 2021
18 Νοεμβρίου 2014 23:49

Το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας κατά της γηπεδικής βίας

Τι προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση για τις κατηγορίες Super League, Football League και Basket League

Γράφει: Κωνσταντίνος Μ. Τζίκας. Δικηγόρος & Διαμεσολαβητής, Νομικός Σύμβουλος της Bodyguard Αcademy
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F31975ef4b0d2e52f5e8351d894cbca08 XL

Featured | Είναι γνωστό ότι κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια και στο τέλος αθλητικών αγώνων, ειδικότερα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, πολλές φορές λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια και έκτροπα τα οποία κατακρίνουν σχεδόν όλοι οι πολίτες που τα πληροφορούνται. Και είναι γεγονός ότι απορεί ο κάθε συνετός εχέφρων πολίτης στο άκουσμα τέτοιων επεισοδίων…

Είναι γνωστό ότι κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια και στο τέλος αθλητικών αγώνων, ειδικότερα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, πολλές φορές λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια και έκτροπα τα οποία κατακρίνουν σχεδόν όλοι οι πολίτες που τα πληροφορούνται. Και είναι γεγονός ότι απορεί ο κάθε συνετός εχέφρων πολίτης στο άκουσμα τέτοιων επεισοδίων. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τέτοιου είδους γεγονότα, θέλω να επισημάνω στον κάθε πολίτη ότι επεισόδια μπορεί να προκαλέσει οιοσδήποτε πολίτης, και ο πλέον συνετός και φιλήσυχος. Όταν όμως τα σκεφτεί αργότερα με νηφαλιότητα μόνος του, θα κατακρίνει κι εκείνος τον εαυτό του. Η αλήθεια είναι ότι στα επεισόδια αυτά όπου συνήθως συναθροίζονται πολλοί άνθρωποι, κυριαρχεί πλέον η ψυχολογία του όχλου και θα πρέπει αυτό να έχουν υπόψη τους οι ιθύνοντες, αρμόδιοι κ.λπ.

Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζονται αυτά τα επεισόδια βίας λαμβάνοντας υπόψη και το κλίμα που δημιουργεί εκάστοτε η ψυχολογία του όχλου, η οποία μπορεί έναν συνετό και φιλήσυχο πολίτη να τον μετατρέψει ακόμα και σε επικίνδυνο εγκληματία.

Ασφάλεια στα γήπεδα

Η Πολιτεία, μέσα σε όλα αυτά, με την Υπουργική απόφαση 37914 ΦΕΚ Β 1120/17.8.2006 προσπάθησε να καταστείλει αυτά τα φαινόμενα, εκτός από τις βαριές ποινές που προβλέπει ο νόμος, θέτοντας την υποχρέωση στις ΠΑΕ Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας αλλά και στις ΚΑΕ της Α1 Εθνικής κατηγορίας να διαθέτουν εντός και εκτός του γηπέδου τους ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, πέραν της αστυνομικής φύλαξης που παρέχει το κράτος, το οποίο θα είναι ικανό και εκπαιδευμένο να εφαρμόζει μέτρα ευταξίας για την ασφάλεια των αγώνων κατά τις αθλητικές συναντήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω ΥΑ., ο αριθμός του διατιθέμενου κατά αθλητική συνάντηση προσωπικού ασφαλείας, καθορίζεται κατά τις συσκέψεις που συγκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, αφού ληφθούν υπόψη ιδίως τα υφιστάμενα σχέδια ασφαλείας, ο βαθμός επικινδυνότητας του αγώνα, καθώς και οι υποδείξεις του εκπροσώπου της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, στα πλαίσια των διαδικασιών λήψης μέτρων αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων. Οι ΠΑΕ. και οι ΚΑΕ., κατά περίπτωση, υποχρεούνται πριν τις συσκέψεις του προηγούμενου εδαφίου να γνωστοποιούν εγγράφως στον εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής τον αριθμό του προσωπικού ασφαλείας που προτίθενται να διαθέσουν κατά την αθλητική συνάντηση. Σημειωτέον, το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α).

Προϋποθέσεις άδειας εργασίας

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας; Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΥΑ., το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πλην αυτής του εδαφίου Γ΄, του ν. 2518/ 1997.

Η άδεια εργασίας είναι προσωπική και ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Δύναται όμως να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

Ένα ζήτημα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για να προσληφθεί κάποιος υποψήφιος ως προσωπικό ασφαλείας, θα πρέπει να μην εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 ν. 2725/1999, να μην έχει καταδικαστεί και να μην εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 της ΥΑ. γίνεται μνεία :

1. για την στολή και την ταυτότητα που θα κατέχει το προσωπικό ασφαλείας κατά την διάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στις αθλητικές συναντήσεις,

2. για το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του (άρθρο 7 ν. 2518/1997), υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο των αρμοδίων κατά τόπο αστυνομικών αρχών κλπ.

3. για την δυνατότητα των ΠΑΕ. και ΚΑΕ. σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

4. για την τήρηση καταστάσεων με τα στοιχεία ταυτότητας κλπ του προσωπικού ασφαλείας κάθε συγκεκριμένου αγώνα ή αθλητικής εκδήλωσης και

5. για το πώς οργανώνεται το προσωπικό ασφαλείας στις αθλητικές συναντήσεις.

Τα καθήκοντα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ., τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα ή αθλητική εκδήλωση ορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της ΠΑΕ. ή ΚΑΕ., που προβλέπεται στο άρθρο 41Δ παράγραφος 4 του ν. 2725/1999, όπως αυτός σήμερα ισχύει, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 2518/1997.

Ειδικότερα στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης και στις θέσεις των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

2. Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η καθοδήγηση των εισερχομένων στους χώρους αυτούς οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η στάθμευσή τους στους προβλεπόμενους χώρους και να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η επιτήρηση των χώρων αυτών προς αποφυγή φθορών ή άλλων έκνομων ενεργειών.

3. Η μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη είσοδο έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο.

4. H μέριμνα για την ασφαλή είσοδο των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και κατευθύνοντας αυτούς στις προβλεπόμενες θύρες.

5. Η επιτήρηση περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης, για την αποτροπή εισόδου φιλάθλων χωρίς εισιτήριο ή ευρισκομένων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και απαγορευμένων επικινδύνων αντικειμένων.

6. Η τοποθέτηση των φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αποτροπή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

7. Η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλέπεται στο εισιτήριό τους.

8. Ο έλεγχος εισόδου και παραμονής των δικαιούμενων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο.

9. Η έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την είσοδο σε αυτή των φιλάθλων, προς εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων (βεγγαλικά, καπνογόνα, πυροτεχνήματα κλπ).

10. Ο έλεγχος ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι ο αναγραφόμενος σε αυτό, όπου αυτό προβλέπεται.

11. Η αποτροπή εισαγωγής στις αθλητικές εγκαταστάσεις μη επιτρεπομένων αντικειμένων από τους φιλάθλους.

12. Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης άφιξης και αναχώρησης των αθλητικών αποστολών από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

13. Η διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης και αποχώρησης προς και από τον αγωνιστικό χώρο των αθλητών, των διαιτητών και λοιπών παραγόντων της αθλητικής συνάντησης.

14. Η απομάκρυνση πανό ανακοινώσεων με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα ή χαρακτηρισμούς και εμβλήματα ή παρόμοια αντικείμενα που προάγουν τη βία και τα ρατσισμό.

Εκπληρώνοντας τα ανωτέρω καθήκοντά του το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας σε συνεργασία και με την αστυνομική αρχή όπου απαιτείται, μπορεί να καταφέρει την διεξαγωγή αγώνων με ασφάλεια και σε μεγάλο βαθμό την διεξαγωγή ενός ντέρμπυ. Ωστόσο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι νόμοι αλλά και οι σύλλογοι θα πρέπει να εκτιμήσουν ακόμη πιο σοβαρά το γεγονός της δημιουργουμένης ψυχολογίας του όχλου που μπορεί έναν φιλήσυχο πολίτη να τον μετατρέψει σε έναν επικίνδυνο εγκληματία. Πρέπει το εκάστοτε προσωπικό ασφαλείας που έχει προσληφθεί από τις ΠΑΕ. και ΚΑΕ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ορίζει η υπουργική απόφαση, ιδίως όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις σε αγώνες ντέρμπυ, να είναι πολυάριθμο, διατεταγμένο σε ορισμένες θέσεις ανάμεσα στους φιλάθλους, ώστε ανά πάσα στιγμή, μόλις διαπιστωθεί ότι προμηνύεται κάποια σύρραξη, ξεσήκωμα κλπ να ενημερώνει αμέσως την αρχή για να προληφθούν εν τη γενέσει οι οποιεσδήποτε έκνομες εξελίξεις.

ΜΟΤΟ

Η Πολιτεία με την Υπουργική απόφαση 37914 ΦΕΚ Β 1120/17.8.2006 στόχο έχει να καταστείλει τα φαινόμενα γηπεδικής βίας

{gallery}991{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...