Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 189
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
23 Ιουνίου 2015 21:28

Ψευδοσυναγερμοί στα οικιακά συστήματα ασφαλείας

Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης τους

Γράφει: Παναγιώτης Ψυγοχιός
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F284abb2acff9fb10e3d31009f15c8be7 XL

.Ένα όχι σύνηθες, αλλά δυστυχώς υπαρκτό φαινόμενο στις εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων ασφαλείας είναι η εκδήλωση ψευδών συναγερμών. Ψευδής συναγερμός ονομάζεται η ενεργοποίση του συστήματος ασφαλείας σε κατάσταση συναγερμού που οφείλεται σε ενδογενή αίτια του συστήματος, χωρίς να υπάρχει πραγματική εξωτερική απειλή ή επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.

Ένα όχι σύνηθες, αλλά δυστυχώς υπαρκτό φαινόμενο στις εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων ασφαλείας είναι η εκδήλωση ψευδών συναγερμών. Ψευδής συναγερμός ονομάζεται η ενεργοποίση του συστήματος ασφαλείας σε κατάσταση συναγερμού που οφείλεται σε ενδογενή αίτια του συστήματος, χωρίς να υπάρχει πραγματική εξωτερική απειλή ή επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.

Τα ενδογενή αίτια που προκαλούν ψευδείς συναγερμούς οφείλονται κυρίως είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό και πλημμελή αρχική εγκατάσταση του συστήματος, είτε σε γήρανση των περιφερειακών υλικών ή αισθητήρων που αποτελούν μέρος του συστήματος συναγερμού και παρουσιάζουν ανεπάρκεια στην λειτουργία τους.

Λανθασμένος σχεδιασμός

Μία βασική, αλλά όχι μοναδική αιτία πρόκλησης ψευδών συναγερμών είναι ο λανθασμένος σχεδιασμός του συστήματος, κυρίως σε σχέση με την εγκατάσταση των περιφερειακών στοιχείων, π.χ. μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, πομποί φωτοηλεκτρικών δεσμών (beams) κλπ. Η λανθασμένη τοποθέτηση περιφερειακών αισθητήρων είναι βασική αιτία πρόκλησης ψευδών συναγερμών. Σχετικά με τους ανιχνευτές κίνησης θα πρέπει αρχικά να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες περιβάλλοντος που προορίζονται να τοποθετηθούν. Πέραν των τεχνικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να ελέγχονται και οι αρχές λειτουργίας των ανιχνευτών, έτσι ώστε το σημείο τοποθέτησης τους, να εξασφαλίζει την βέλτιστη λειτουργία τους.

Για παράδειγμα, οι εσωτερικοί ανιχνευτές κίνησης που βασίζονται σε πυροηλεκτρικά στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας, θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία τέτοια όπου δεν θα αντιμετωπίζουν απότομες μεταβολές στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αποφεύγουμε την τοποθέτηση αυτών δίπλα σε θερμαντικά σώματα κλιματιστικά, όπως επίσης αποφεύγουμε τον προσανατολισμό αυτών σε σημεία με έντονες και απότομες φωτεινές ανακλάσεις. Εάν αναφερόμαστε σε ανιχνευτές που επιτηρούν εξωτερικούς χώρους, τότε αυτοί θα πρέπει να είναι απαραίτητα σχεδιασμένοι για εξωτερική χρήση και κατά προτίμηση να διαθέτουν συνδυαστική λειτουργία (ανίχνευση κίνησης με μικροκύματα, σε συνδυασμό με ανίχνευση θερμοκρασίας ή ανίχνευση με πολλαπλά πυροηλεκτρικά στοιχεία)

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την ύπαρξη ή μη μικρών ζώων μέσα ή και περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης, όπου ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να επιλέγουμε αισθητήρες με ανοσία ή όχι στα κατοικίδια.

Πέραν του σημείου εγκατάστασης σημαντικό ρόλο παίζει ο αριθμός των ανιχνευτών κίνησης που θα χρησιμοποιήσουμε σε συνάρτηση με τον κεντρικό πίνακα συναγερμού που θα χρησιμοποιήσουμε. Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού αισθητήρων θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πώς ο πίνακας συναγερμού μπορεί να τους τροφοδοτήσει επαρκώς. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε οριακή κατάσταση τροφοδοσίας, ο πίνακας μπορεί ξαφνικά χάσει έναν αισθητήρα με αποτέλεσμα την δημιουργία ψευδών συναγερμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα επιλύεται με την προσθήκη ενός επιπλέον τροφοδοτικού.

Οι μαγνητικές επαφές σαν αισθητήρια όργανα έχουν πιο απλοϊκή λειτουργία και υπόκεινται σε ελάχιστους περιορισμούς σε σχέση με την σωστή ή μη τοποθέτηση τους. Βασικό στοιχειό που καθορίζει την θέση εγκατάστασης τους είναι η απόσταση που πρέπει να έχει το ζεύγος σε κατάσταση αγωγιμότητας, σε σχέση με τον μαγνήτη που θα τοποθετηθεί στο ανοιγόμενο τμήμα του σημείου που θέλουμε να επιτηρήσουμε (πόρτα ή παράθυρο). Έτσι τοποθετούμε πάντα την μαγνητική επαφή και τον μαγνήτη σε απόσταση μικρότερη από το μέγιστο όριο ανοχής όπου επιτυγχάνεται αγωγιμότητα και δίνει ένδειξη στον πίνακα ότι η συγκεκριμένη πόρτα η παράθυρο είναι κλειστά.

Κι αυτό διότι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και όταν ένα παράθυρο είναι κλειστό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. δυνατός άνεμος), το διάκενο μεταξύ μαγνήτη και μαγνητικής επαφής μικρομετρικά μπορεί να μεταβάλλεται (αναφερόμαστε πάντα σε ειδικές περιπτώσεις ή σε μαγνητικές επαφές τύπου ψείρας με μικρότερες ανοχές).

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στους εκπομπούς φωτοδέσμης (beams) όπου τοποθετούνται περιμετρικά σε κατοικίες με μεγάλο περιβάλλοντα χώρο και συχνά είναι πηγή ψευδών συναγερμών. Πολύ γενικά θα πρέπει βάσει χαρακτηριστικών να ανταποκρίνονται στις αποστάσεις που θέλουμε να καλύψουμε, να τοποθετούνται συμφωνά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και να μπορούν να αναγνωρίζουν μία προοδευτική εξασθένηση της φωτοδέσμης (π.χ. σε περιπτώσεις βροχόπτωσης ή ομίχλης).

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί και κατά την εγκατάσταση ασύρματων ανιχνευτών. Σε οριακές αποστάσεις μεταξύ ασύρματου πομποδέκτη και πίνακα συναγερμού υπάρχει πιθανότητα ο πίνακας να χάσει κάποιο περιφερειακό στοιχείο, με αποτέλεσμα την πρόκληση ψευδούς συναγερμού. Αυτός ο παράγοντας ελαχιστοποιείται εάν η απόσταση ενός ασύρματου περιφερειακού στοιχείου βρίσκεται εντός ορίων μέγιστης εμβέλειας κάλυψης, έχοντας παράλληλα και ένα περιθώριο ανοχής. Σε όλα τα σύγχρονα ασύρματα συστήματα συναγερμού υπάρχει δυνατότητα αυτοδιάγνωσης σε σχέση με την ποιότητα επικοινωνίας του πίνακα με τα περιφερειακά στοιχεία και συγκεκριμένα με την δυνατότητα ανίχνευσης του επιπέδου στάθμης σήματος που λαμβάνει. Οι πληροφορίες αυτές σε συνδυασμό με την γνώση του υπεύθυνου τεχνικού εγκαταστάτη, εξασφαλίζουν την άρτια λειτουργία του συστήματος χωρίς ψευδείς συναγερμούς. Σε αντίθετη περίπτωση η επίλυση του προβλήματος επιτυγχάνεται με την χρήση αναμεταδοτών.

Πλημμελής εγκατάσταση

Ένας άλλος παράγοντας πρόκλησης ψευδών συναγερμών είναι η πλημμελής εγκατάσταση ως προϊόν πλημμελών καλωδιακών συνδέσεων Η σωστή καλωδιακή σύνδεση των περιφερειακών στοιχείων με τον πίνακα συναγερμού απομονώνει τον κίνδυνο ψευδοσυναγερμών, λόγω κακής αγωγιμότητας. Αποφεύγετε τις ενώσεις με στρίψιμο καλωδίων και χρήση μονωτικής ταινίας και προτιμήστε την κόλληση με κασσίτερο και χρήση θερμοσυστελλόμενου μονωτικού υλικού. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την σύνδεση των καλωδίων εντός του πίνακα. Οποιαδήποτε ομαδοποίηση καλωδίων ή σύνδεση αντιστάσεων επί αυτών, θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικής κόλλησης και όχι με την χρήση μονωτικής ταινίας. Επίσης εξασφαλίστε την απόλυτη μόνωση γυμνών μερών καλωδίων εντός του πίνακα. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι οποιαδήποτε μετακίνηση καλωδίων εντός πίνακα λόγω κάποιου προγραμματισμένου service δεν θα προκαλέσει φαινόμενα διακοπών στις συνδέσεις αυτών με τον πίνακα.

Φθορές περιφερειακών στοιχείων

Σε κάποιες περιπτώσεις η φυσιολογική φθορά των περιφερειακών στοιχείων ενός συστήματος συναγερμού είναι πηγή ψευδών συναγερμών. Η εύρεση της γενεσιουργούς αιτίας μπορεί να καθίσταται δυσκολότερη όχι όμως και αδύνατη. Αρχικά εστιάζουμε στην ζώνη που δίνει ψευδείς συναγερμούς και στους αισθητήρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν (εφόσον έχει αποκλειστεί ο παράγων κακής τοποθέτησης). Εάν πρόκειται για αισθητήρες κίνησης αλλάζουμε ολόκληρο τον αισθητήρα, ενώ εάν πρόκειται για μαγνητική επαφή αντικαθιστούμε την μαγνητική επαφή μαζί με τον μαγνήτη της. Σε ακραίες περιπτώσεις οι μαγνήτες μπορεί να απομαγνητιστούν. Παράλληλα αλλάζουμε και την αντίσταση που πιθανά παρεμβάλλεται στο κύκλωμα, μιας και πιθανή αλλαγή της τιμής της μπορεί να δίνει ψευδώς στον πίνακα αλλαγή κατάστασης (από κλειστό κύκλωμα σε ανοιχτό). Δυσκολότερη είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στην καλωδίωση και ειδικότερα στην κακή αγωγιμότητα αυτής σε βάθος χρόνου. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση της είναι δύσκολη ή αδύνατη, τότε μοναδική λύση υπό προϋποθέσεις είναι η αλλαγή της τιμή αντίστασης ζώνης ή η ρύθμιση του χρόνου απόκρισης αυτής μέσα από το μενού προγραμματισμού.

Αντικατάσταση μπαταριών

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πόσο σημαντική είναι η αντικατάσταση των συσσωρευτών ενέργειας (μπαταριών) σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Η χρήση συσσωρευτών πέραν του συνηθισμένου χρονικού ορίου λειτουργίας είναι πιθανή αιτία εκδήλωσης ψευδούς συναγερμού σε μία διακοπή ρεύματος (ενεργοποιείται το κύκλωμα της εξωτερικής αυτοτροφοδοτούμενης σειρήνας, μιας και αντιλαμβάνεται απώλεια τάσης από τον πίνακα). Παράλληλα αποτελεί αιτία για να τεθεί εκτός λειτουργίας όλο το σύστημα καθόλη την διάρκεια της διακοπής ρεύματος, ακόμα κι αν η εξωτερική σειρήνα ενημερώνει αρχικά για συναγερμό. Έτσι ενώ η σειρήνα ηχεί, δεν έχουμε κανενός άλλου είδους ειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις κακής συντήρησης, αλλά και κακής ρύθμισης χρονικού ορίου ήχησης συναγερμού, ο ψευδοσυναγερμός της εξωτερικής σειρήνας μπορεί να κρατήσει καθόλη την διάρκεια της διακοπής ρεύματος (ή έως ότου εξαντληθεί ο συσσωρευτής εσωτερικά της).

{gallery}1620{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...