DIABASTE DWREAN SEC 137
techmail
anga2023
DIGITAL TV 175
securityreport e mag odhgos 2021
7 Δεκεμβρίου 2018 11:56

ePrivacy: Εξελίξεις σχετικά με τον νέο Κανονισμό για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F06e9a5d2f10dcf2487f032355c6a556d XL

Έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy) δημοσίευσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy) δημοσίευσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ έκθεση, η οποία καταρτίστηκε υπό την ευθύνη της Προεδρίας της Αυστρίας, καταγράφει τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου και περιγράφει την πορεία εξέτασης της ανωτέρω πρότασηςΥπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό την αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, η Ομάδα TELE εξέτασε περαιτέρω την εν λόγω πρόταση σε αρκετές συνεδριάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα θέματαΤα βασικά σημεία για την πρόοδο των εργασιών για τον ePrivacy1. Σε ό,τι αφορά την επιτρεπόμενη επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 6), στις συζητήσεις τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου τονίστηκε η ανάγκη να θωρακιστεί ο κανονισμός απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις και να είναι αρκετά ευέλικτος, ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιώνΥπό το πρίσμα αυτό, η Προεδρία προέβλεψε τη δυνατότητα περαιτέρω συμβατής επεξεργασίας μεταδεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπνεόμενη από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία ΔεδομένωνΠαράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη μεταχείριση των εν λόγω δεδομένων, η Προεδρία συμπλήρωσε αυτή τη νέα διάταξη με αντίστοιχες διασφαλίσεις, αντλώντας έμπνευση από τον ΓΚΠΔΗ Προεδρία προσέθεσε επίσης έναν νέο λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητα για την προστασία του τερματικού εξοπλισμού και επέφερε μικρότερες αλλαγές στη διατύπωση ολόκληρου του άρθρου 6Πολλές αντιπροσωπίες δήλωσαν ότι το κείμενο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση· ορισμένα κράτη μέλη, εντούτοις, εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες ως προς την επάρκεια των κινήτρων για καινοτομία και την ανάγκη μεγαλύτερης ευθυγράμμισης με τον ΓΚΠΔ, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετά κράτη μέλη που θα προτιμούσαν την πρόβλεψη εξαντλητικού καταλόγου των περιπτώσεων επιτρεπόμενης επεξεργασίας.

Επιπλέον, αρκετές αντιπροσωπίες κρίνουν ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και το ζήτημα της επεξεργασίας δεδομένων για τον εντοπισμό παιδικής πορνογραφίας, ενώ ορισμένα κράτη μέλη ζητούν να επιδειχθεί σύνεση όσον αφορά την εν τοις πράγμασι επιβολή του νόμου από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιώνΗ ομάδα TELE συζήτησε επίσης σχετικά με την επεξεργασία περιεχομένου και μεταδεδομένων από τρίτους για την ασφάλεια των πληροφοριών και την πρόληψη της απάτηςΣυναφώς προς αυτό, η Προεδρία πρότεινε να διευκρινιστεί στη διάταξη σχετικά με το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία περιεχομένου μετά την παραλαβή ή μεταδεδομένων από τους τελικούς χρήστες ή τρίτους στους οποίους οι τελικοί χρήστες έχουν αναθέσει την επεξεργασία.

2. Όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών στον τερματικό εξοπλισμό (άρθρο 8), οι συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από το ζήτημα της υπό όρους πρόσβασης στο περιεχόμενο ιστοτόπων και την ανάγκη να μην υπομονευθούν επιχειρηματικά μοντέλα, όπως για παράδειγμα οι επιγραμμικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση, ιδίως στους ιστοτόπους των μέσων ενημέρωσης, τηρώντας παράλληλα τους σχετικούς όρους του ΓΚΠΔΗ Προεδρία υπέβαλε αρκετές προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες φαίνεται ότι αποτυπώνουν με ισορροπημένο τρόπο τις απόψεις των κρατών μελώνΕντούτοις, φαίνεται ότι ορισμένα κράτη μέλη προτείνουν να συνεχιστούν οι εργασίες επί του κειμένου αυτού.

3. Κατά τις συζητήσεις επί της πρότασης, η διάταξη περί των ρυθμίσεων απορρήτου (άρθρο 10) προκάλεσε πολλές ανησυχίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιβάρυνση για τους φυλλομετρητές ιστού και τις εφαρμογές, την πτυχή του ανταγωνισμού, τη σύνδεση των προστίμων με τη μη συμμόρφωση, αλλά και τις επιπτώσεις για τους τελικούς χρήστες και τη δυνατότητα της εν λόγω διάταξης να αντιμετωπίσει το ζήτημα της «κόπωσης της συγκατάθεσης», γεγονός που γεννά αμφιβολίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία τηςΛαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, η Προεδρία αποφάσισε να απαλείψει το άρθρο 10Ορισμένες αντιπροσωπίες ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την απάλειψη, ενώ άλλες θα προτιμούσαν να έχουν μια απλή και εύκολη διάταξη για τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου που πρέπει να παρέχονται στον τελικό χρήστη.

4. Μετά τις συζητήσεις τόσο σε επίπεδο ομάδας εργασίας όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου και όπως αναφέρεται επίσης στην τελευταία έκθεση προόδου, οι περισσότερες αντιπροσωπίες ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις εποπτικές αρχές (άρθρο 18)Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, η Προεδρία απλούστευσε σημαντικά την αντίστοιχη διάταξη, η οποία, ωστόσο, πρέπει να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που απορρέουν από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Χάρτη και το άρθρο 16 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕΕπίσης, ως συνέπεια της αλλαγής αυτής, θα χρειαστούν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων αρχών και όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

5Ενώ το θέμα της διατήρησης των δεδομένων συζητείται κυρίως σε άλλη σύνθεση (Φίλοι της Προεδρίας για τη διατήρηση δεδομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»), οι αντιπροσωπίες τονίζουν την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι συναφείς διατάξεις του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 11 και τα σχετικά μέρη του άρθρου 2) δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην όποια λύση βρεθεί τελικώς όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων.

lawspot.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, 137

  Security Report, 137

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαρτίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • Δυναμικότατη η επιστροφή της Salonica Electronix

  Δυναμικότατη η επιστροφή της Salonica Electronix

  Εντυπωσιακά επανήλθε στο προσκήνιο η Salonica Electronix, μετά την απουσία της κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Η έκθεση διεξήχθη στην ευρύχωρη αίθουσα Grand Pietra του ξενοδοχείου Porto Pala...
 • Ανάλυση ροής κυκλοφορίας στα εμπορικά καταστήματα

  Ανάλυση ροής κυκλοφορίας στα εμπορικά καταστήματα

  Σήμερα η επιτυχία και η κερδοφορία μίας επιχείρησης, ανεξάρτητα από τα προϊόντα που πουλάει και τις υπηρεσίες που προσφέρει, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδά των πωλήσεων και από την ικανοπο...
 • Ο ρόλος των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας κινδύνου PA/VA και η Απαιτητική σχεδίασή τους

  Ο ρόλος των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας κινδύνου PA/VA και η Απαιτητική σχεδίασή τους

  Η εκκένωση ή η μαζική ενημέρωση των ανθρώπων που βρίσκονται σε  ένα κτίριο ή ένα εμπορικό κέντρο, σε διάφορους χώρους εκδηλώσεων όπως θέατρα και συναυλιακούς χώρους, σε σταθμούς μέσων μαζικής...
 • HIKVΙSION eDVRs

  HIKVΙSION eDVRs

  Η HΙKVISION παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο καταγραφικό eDVR με ενσωματωμένο δίσκο eSSD σε μορφή chip (μνήμη flash). Στο άμεσο μέλλον αναμένεται οι δίσκοι SSD να αντικαταστήσουν τους κανονικούς σκληρ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design