anga2023
DIGITAL TV 177
securityreport e mag odhgos 2021
2 Δεκεμβρίου 2020 11:29

Καταγγελία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης από εργοδότη

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F814dd1e16d46bdaad41121e033076ac3 XL

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ενδιαφέρουσα απόφαση 48/2019 σχετικά με τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης από εργοδότη. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από καταγγελία, η οποία είχε υποβληθεί από το 2016 από το Σωματείο Εργαζομένων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ενδιαφέρουσα απόφαση 48/2019 σχετικά με τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης από εργοδότη.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από καταγγελία, η οποία είχε υποβληθεί από το 2016 από το Σωματείο Εργαζομένων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ άλλων, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κάμερες σε χώρους όπως οι αποθήκες της εταιρείας και το τηλεφωνικό κέντρο κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, ενώ γίνεται χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στα καταστήματα της εταιρείας για σκοπούς παρακολούθησης και υπερβολικής επιτήρησης του προσωπικού.

Από την πλευρά της η εταιρεία υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή/και αγαθών που διακινούνται στα καταστήματά της και τις εγκαταστάσεις της, και συνεπώς έχει έννομο συμφέρον, δοθέντος ότι εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που λόγω αξίας αποτελούν στόχο κακόβουλων ενεργειών. Επίσης, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν γίνεται επεξεργασία ήχου και δεν υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης ούτε στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας ούτε στα κεντρικά γραφεία της, όπως καταγγέλλεται.

Η απόφαση της Αρχής

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα εξέθεσαν τόσο το Σωματείο όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, η Αρχή διαπίστωσε ότι προκύπτουν τα εξής:

 • Οι κάμερες που λειτουργούν στο τμήμα συναρμολόγησης καθώς και στο χώρο της συντήρησης/service, με βάση τη θέση τοποθέτησης και την γωνία λήψης αυτών, και λαμβανομένης υπόψη της υψηλής αξίας των εμπορευμάτων που διακινούνται στους χώρους αυτούς, φαίνεται ότι συλλέγουν τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα και εξίσου αποτελεσματικά μέσα.
 • Η κάμερα που λειτουργεί στο χώρο του εστιατορίου, έχει σκοπό επεξεργασίας την προστασία της ταμειακής μηχανής από τυχόν κλοπές, ωστόσο φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό που προσκομίστηκε στην Αρχή ότι το πεδίο λήψης της είναι αρκετά ευρύ, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας και κρίνεται ότι θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην ταμειακή μηχανή μέσω επανατοποθέτησης και νέας εστίασης, προκειμένου να είναι αποδεκτό σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να νομιμοποιείται να λειτουργεί κάμερα στο χώρο αυτό, πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει το έννομο συμφέρον να προστατεύσει τον εν λόγω χώρο και τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτόν.
 • Οι κάμερες στους ευρύτερους χώρους της αποθήκης επιτρέπονται στο βαθμό που δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία εργαζομένων στο χώρο που περιλαμβάνεται στο πεδίο κάλυψής τους.
 • Οι κάμερες στην περίμετρο των κτηριακών εγκαταστάσεων φαίνεται, με βάση το πεδίο κάλυψης όπως αποτυπώνεται στο δείγμα εικόνας που υποβλήθηκε, ότι συλλέγουν τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας.
 • Αναφορικά με την πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης, η Αρχή έχει ήδη κρίνει στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις ότι δεν θα πρέπει η διοίκηση να έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο υλικό των καμερών (βλ. Αποφάσεις 81/2012 και 27/2016). Με βάση την αρχή της αναλογικότητας και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της παρακολούθησης των εργαζομένων, η χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε πραγματικό χρόνο για τα καταστήματα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας απασχολεί τέτοιο προσωπικό. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και τα άρθρα 7 και 11 της Οδηγίας, αποδέκτες των δεδομένων του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μπορεί να είναι πρόσωπα της Διεύθυνσης της εταιρείας μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, με κάθε πρόσβαση και εξαγωγή υλικού από το σύστημα καταγραφής να καταγράφεται και να αιτιολογείται.
 • Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω κάμερες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της προστασίας των αγαθών και όχι ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.
 • Αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων και συγκεκριμένα των εργαζομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φαίνεται να ικανοποίησε το σχετικό δικαίωμα των εργαζομένων αρχικά προφορικά, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτό να αποδειχθεί εκ των υστέρων αν η εν λόγω ενημέρωση ήταν η προσήκουσα. Η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, δηλ. μεταξύ άλλων να είναι αναλυτική, να προσφέρεται με κάθε πρόσφορα τρόπο (π.χ. εγγράφως με διάθεση έντυπου υλικού) και να περιλαμβάνει τις κατηγορίες των προσώπων που χειρίζονται και έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Κρίνεται ότι η εν λόγω ενημέρωση προς τους εργαζόμενους για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας πρέπει να γίνεται εγγράφως, είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στα άρθρα 7, 12 και 19 της με αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι έχουν παραβιασθεί και οι θεμελιώδεις επιταγές για τη νομιμότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 11 του ν. 2472/1997 θέτουν.

Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απηύθυνε προειδοποίηση προς την εταιρεία για την παραβίαση των άρθρων 4, 5 και 11 ν. 2472/1997 και τη διατάσσει να προβεί αμελλητί στις ακόλουθες ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή:

α) να προβεί στην κατάλληλη προσαρμογή του πεδίου λήψης της κάμερας στο χώρο του εστιατορίου, ή την απεγκατάσταση της κάμερας, εφόσον δεν μπορεί να δικαιολογήσει έννομο συμφέρον για την προστασία του εν λόγω χώρου και των αγαθών που βρίσκονται σε αυτόν.

β) να προσαρμόσει τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της στις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας που ορίζονται στο σημείο 9 του σκεπτικού της παρούσας, και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/kataggelia-gia-paranomi-leitoyrgia-systimatos-vinteoepitirisis-apo-ergodoti-apdph-48-2019

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιουνίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιουνίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • Συστήματα ασφαλείας και Υπηρεσίες ασφαλείας σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα

  Συστήματα ασφαλείας και Υπηρεσίες ασφαλείας σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα

  Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι εκείνες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται συνήθως απομονωμένες στη μέση μεγάλων γεωγραφικών περιοχών και που φιλοξενούν τεράστιο εξοπλισμό από τεχνητά πάνελ με στόχο τη δ...
 • Η G.I. Security στο “The Security Event 2023”!

  Η G.I. Security στο “The Security Event 2023”!

  Πιστή στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας στους συνεργάτες της, η G.I. Security ταξίδεψε στο Birmingham στην Αγγλία για την έκ...
 • Επαγγελματικές λύσεις της Blue Technologies

  Επαγγελματικές λύσεις της Blue Technologies

  Η εξέλιξη των τηλεφωνικών συστημάτων είναι πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύει τη σημασία της απλοποιημένης εταιρικής επικοινωνίας. Έτσι, ολοένα και περισσότερες μικρές και μεγάλες επι...
 • DSC PowerG

  DSC PowerG

  Σήμερα, η ασύρματη επικοινωνία είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Οι χρήστες χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται τις ασύρματες συσκευές στο σπίτι και την εργασία τους. Η τάση αυτή φαίνεται να επικρατεί...
 • Ultra Comelit

  Ultra Comelit

  Η Ultra είναι μια πολυμορφική, ανθεκτική και πρωτοποριακή μπουτονιέρα, με διάφορες επιλογές διαμόρφωσης. Είναι φτιαγμένη από τα καλύτερα υλικά, επιλεγμένα μετά από μελέτες και ελέγχους αντοχής σε ...
 • Dahua AirShield

  Dahua AirShield

  Η διαχείριση ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση – και σε αρκετές περιπτώσεις – παρουσιάζει προκλήσεις στους περισσότερους χρήστες σήμερα. Πριν από μερικούς μήνες...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Τις πρόσφατες επιτυχημένες εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας σε μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας μανιταριών περιέγραψε πρόσφατα η Ajax Systems. Παρότι πολλά έχουν γραφτεί για την περιμ...
 • Hikvision PanoVu

  Hikvision PanoVu

  Ο σχεδιασμός εφαρμογών βιντεοεπιτήρησης έχει γίνει πιο περίπλοκος, ειδικά σε μεγάλες περιοχές, όπως είναι οι δημόσιες πλατείες, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τα αεροδρόμι...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design