DIABASTE DWREAN SEC CYP 06
DIGITAL TV 172
16 Δεκεμβρίου 2022 11:49

Η ESET επικροτεί την έγκριση της οδηγίας NIS2 της ΕΕ για την ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F12%252Fdsg

Η ESET καλωσορίζει την απόφαση των νομοθετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδώσουν τη δεύτερη οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών (Network and Information Security Directive) NIS2 με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ. Η νέα νομοθεσία έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη εξάρτηση των νευραλγικών κλάδων από την ψηφιοποίηση και την αυξημένη έκθεσή τους σε απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η οδηγία που έχει ήδη εγκριθεί αντικαθιστά την οδηγία NIS που θεσπίστηκε το 2016, ως η πρώτη νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η NIS2 προβλέπει ευρύτερο πεδίο δράσης, επηρεάζοντας περισσότερες οντότητες σε «νευραλγικούς» τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τράπεζες, η ύδρευση και τα λύματα, μεταξύ άλλων κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, εισάγονται νέες υποχρεώσεις για όσους δραστηριοποιούνται σε άλλους «κρίσιμους» τομείς, όπως η μεταποίηση, τα τρόφιμα, τα χημικά, η διαχείριση αποβλήτων, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία «ζωτικής σημασίας» θα πρέπει να λαμβάνουν τόσο τεχνικά όσο και επιχειρησιακά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία NIS2, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση περιστατικών, την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, την κρυπτογράφηση και την αποκάλυψη ευπαθειών, την κατάλληλη ανάλυση κινδύνου, τη διενέργεια δοκιμών και τον έλεγχο των στρατηγικών κυβερνοασφάλειας, καθώς και το σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση περιστατικού στον κυβερνοχώρο, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν μια αρχική κοινοποίηση μέσα σε 24 ώρες και λεπτομερέστερες πληροφορίες εντός 72 ωρών. Η οδηγία NIS2 εισάγει επίσης πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση, όπως αναστολή της πιστοποίησης και προσωπική ευθύνη σε διευθυντικές θέσεις, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους.

Τέλος, η οδηγία NIS2 θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμού Διασύνδεσης για Κρίσεις στον Κυβερνοχώρο, EU-CyCLONe, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργανισμών και των Αρχών που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ενώ κάθε κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει σαφώς ένα ενιαίο σημείο επαφής για την αναφορά περιστατικών στον κυβερνοχώρο.

eset

Υποχρεούνται να συμμορφωθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Η οδηγία NIS2 θεσπίζει «την εφαρμογή του κανόνα του ανώτατου μεγέθους, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ή παρέχουν το είδος των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της». Αν και εξαιρεί τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα για τις ΜΜΕ στους τομείς των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή των μητρώων καταχώρησης ονομάτων TLD.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο στόχος επιθέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού λόγω των περιορισμένων πόρων ασφαλείας. Τέτοιες επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις οντότητες στις οποίες γίνεται ο εφοδιασμός. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω των εθνικών στρατηγικών τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα σημείο επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, το οποίο είτε θα παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε θα τις κατευθύνει στους κατάλληλους φορείς για καθοδήγηση και βοήθεια σε θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια.

Τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με την πρόταση για την NIS2, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία DIGITAL SME Alliance, το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ της ΕΕ στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δημοσίευσε το κείμενο με τις θέσεις της, χαιρετίζοντας τη νέα οδηγία, αλλά και προειδοποιώντας για τον έμμεσο αντίκτυπο της NIS2 στις ΜΜΕ.

Σε συνομιλία με την ESET, ο James Philpot, Project Manager στο DIGITAL SME, σημειώνει ότι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουν οι ΜΜΕ για να «κατανοήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες για την ενίσχυση των πρακτικών τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας» είναι να εξετάσουν το «εθνικό τους κέντρο κυβερνοασφάλειας και τους οδηγούς και τις συστάσεις του ENISA». Ωστόσο, «μπορεί να είναι ευκολότερο ή δυσκολότερο» να πάρει κανείς τις σωστές πληροφορίες, καθώς «κάθε κράτος μέλος παρέχει διαφορετικούς πόρους». Παρ’ όλα αυτά, η οδηγία NIS2 «δίνει εντολή στα κράτη να προσφέρουν υποστήριξη και πόρους», κυρίως όταν πρόκειται να κατανοήσουν λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας «και κατά πόσον οι πελάτες τους θα υπαχθούν σε αυτήν», γεγονός που «θα βοηθήσει στον προγραμματισμό».

Οδεύοντας προς ασφαλέστερες επιχειρήσεις

Η έκθεση της ESET για τις τάσεις της ψηφιακής ασφάλειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δημοσιεύθηκε μόλις τον περασμένο μήνα, αποκάλυψε ότι ενώ το 83% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιστεύει ότι ο κυβερνοπόλεμος είναι μια απολύτως υπαρκτή απειλή και το 71% έχει μέτρια έως υψηλή εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διερευνούν τη βασική αιτία των κυβερνοεπιθέσεων, το 43% θεωρεί την έλλειψη ευαισθητοποίησης των εργαζομένων ως την κύρια αιτία ανησυχίας, ενώ η πραγματική υιοθέτηση λύσεων EDR (end-point detection and response), οι οποίες βοηθούν ειδικά σε αυτόν τον τομέα, ήταν μόλις στο 32%.

Όπως σημειώνει επίσης ο Philpot στη συνομιλία του με την ESET, «οι επιπτώσεις των περιστατικών στον κυβερνοχώρο είναι γνωστές» στις ΜΜΕ: διαρροή δεδομένων, σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών. Έτσι, «υπό μια γενικότερη έννοια, πρέπει να είμαστε θετικοί» για την οδηγία NIS2- τουλάχιστον, η οδηγία αυτή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση, ακόμη και για τις εταιρείες που «δεν υποχρεούνται να συμμορφωθούν, μπορεί να αναπτύξουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση».

Η οδηγία NIS2 θα τεθεί σε εφαρμογή αφού τα κράτη μέλη της ΕΕ ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο: έως το Σεπτέμβριο του 2024. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι οργανισμοί ίσως θελήσουν να είναι έτοιμοι νωρίτερα και όχι αργότερα, όχι μόνο για να είναι εμπρόθεσμοι στη διαδικασία εφαρμογής, αλλά και για να δοκιμάσουν διάφορες καλές πρακτικές σχετικά με το χειρισμό περιστατικών, τις πολιτικές ελέγχου, κα. Το κυριότερο, η οδηγία NIS2 ορίζει ένα ελάχιστο κοινό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη, το οποίο θα πρέπει να θεωρείται ως το κατώτατο όριο και σε καμία περίπτωση ως το ανώτατο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιανουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές...
 • Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Creta Electronix 2022, η πρώτη κλαδική έκθεση συστημάτων ασφαλείας, τηλεόρασης και ξενοδοχειακών λύσεων στην Κρήτη. Η τοπική αγορά και κοινωνία αγκάλιασε με ενθουσιασμό ...
 • Χρήστος Φείδας

  Χρήστος Φείδας

  Με ποιοτικά προϊόντα, που αντέχουν σε βάθος χρόνου, μοντέρνο σχεδιασμό, πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης και καινοτόμες λειτουργίες, η Sigma Security αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρίες ...
 • Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Σήμερα, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας θέλουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες τους, παρέχοντας τους ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών ...
 • POS τερματικά και Video Analytics

  POS τερματικά και Video Analytics

  Μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη απωλειών στα καταστήματα λιανικής, είναι η ενσωμάτωση των δεδομένων σημείου πώλησης (POS) με τις σύγχρονες πλατφόρμες Video Analytics. Η πλ...
 • Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Οι Enterprise λύσεις λογισμικού είναι αναμφίβολα μια επένδυση που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, ειδικά από τη στιγμή που επιλύουν δεκάδες προβλήματα σε μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσ...
 • Κάρτες MicroSD

  Κάρτες MicroSD

  Μπορεί να είναι στατικές, περιστρεφόμενες, να κρέμονται από μία οροφή, να κάθονται σε ένα ράφι, ακόμα και να είναι αόρατες, ωστόσο, το μόνο σίγουρο για τις κάμερες ασφαλείας, είναι πως σήμερα αποτ...
 • Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό τη...
 • Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγο...
 • IP κάμερες

  IP κάμερες

  Ολοένα και περισσότερες συσκευές ασφαλείας συνδέονται στο internet με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παραβιάσεων και άρα η διαρροή προσωπικών δεδομένων.  Οι εν λόγω επιθέσεις, που ονομάζον...
 • Body Worn Cameras

  Body Worn Cameras

  Οι φορητές κάμερες (body κάμερες) είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να τοποθετούνται στον κορμό, στο κράνος, ακόμα και στα γυαλιά. Οι περισσότερες από αυτές τις κάμερες διαθέτουν streaming δυνατότ...
 • NOVA ALARM

  NOVA ALARM

  Το σύστημα ασφαλείας NOVA ALARM είναι ένα επαγγελματικό σύστημα συναγερμού, με περισσότερα από 13 έτη αξιόλογης παρουσίας στην ελληνική αγορά και διατίθεται αποκλειστικά από την KEEPER GROUP.  Ακο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Η επιλογή της κατάλληλης κάμερας για τον κατάλληλο χώρο είναι μια δύσκολη απόφαση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι τελικοί πελάτες, μιας και η αγορά σήμερα διαθέτει αμέτρητες συ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 4ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου του 2022 και η εταιρία παρουσίασε στο κοινό των integrators νέα προϊόντα, λογισμικά και πολλές ακόμα...
 • Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους  αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροπ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design