DIABASTE DWREAN SEC CYP 06
DIGITAL TV 172
11 Ιανουαρίου 2023 11:29

Λειτουργία ιδιωτικής κάμερας σε πιλοτή πολυκατοικίας

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2023%252F01%252Fcameras

Ο Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ εξετάζει τις απαιτήσεις νομιμότητας στην εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένους ιδιοκτήτες και επιβάλλει την απαγόρευση της επεξεργασίας.

Ιστορικό

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι καταγγελλόμενοι είχαν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στην πιλοτή της πολυκατοικίας, χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά έγγραφα του καταγγέλλοντος η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος βιντεοεπιτήρησης πραγματοποιήθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης των λοιπών συνιδιοκτητών, πλην του καταγγέλλοντα, στην Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας, κατά την οποία οι συνιδιοκτήτες αυτοί δήλωσαν ότι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών. Εν συνεχεία, ωστόσο, οι συνιδιοκτήτες αυτοί ζήτησαν την απομάκρυνση των καμερών που είχαν τοποθετήσει οι καταγγελλόμενοι, καθώς δεν τους δόθηκε η επιθυμητή πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών. Μετά από την επίδοση εξώδικης δήλωσης συνεκλήθη εκ νέου η Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφάσισε την απομάκρυνση του συστήματος.

Οι καταγγελλόμενοι ισχυρίστηκαν ενώπιον της Αρχής ότι υπάρχει μια μόνο κάμερα που είναι τοποθετημένη στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την απάντησή τους, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είχε εγκατασταθεί κατόπιν συναίνεσης όλων των ιδιοκτητών πλην του καταγγέλλοντα στη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας. που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2017. Η παραμονή του συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκρίθηκε και στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 2019 και τον Μάρτιο 2022, με την προϋπόθεση της πρόσβασης στο σύστημα επόπτευσης των καμερών από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Περαιτέρω, οι καταγγελλόμενοι ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε είχαν αρνηθεί την πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών, αλλά οι λοιποί συνιδιοκτήτες δεν θέλησαν να αποκτήσουν πρόσβαση καθώς η κάμερα δεν ήταν ασύρματη και χρειαζόταν τεχνική υποστήριξη, για το κόστος της οποίας ζητούσαν να επιβαρυνθούν οι καταγγελλόμενοι.

Η απόφαση του Προέδρου της Αρχής (απόσπασμα)

7. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 4 της εν λόγω με αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένο ιδιοκτήτη ή ένοικο σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας ή του κτιρίου για την επιτήρηση προσωπικού οχήματος, επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ή να υπάρχει συναπόφαση των ενοίκων που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, β) Να μην υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στάθμευσης εγκατεστημένο για λογαριασμό της πολυκατοικίας, γ) Η κάμερα να εστιάζει μόνο στο επιτηρούμενο όχημα και δ) Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή ένοικος να τοποθετήσει με δικά του έξοδα σχετική ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα σε εμφανές σημείο του χώρου στάθμευσης.

8. Συνεπώς, σε περιπτώσεις εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από ιδιώτη σε κοινόχρηστο χώρο, όπως η πιλοτή πολυκατοικίας, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση από τους υπόλοιπους ενοίκους, η χρήση του συστήματος προσβάλλει υπέρμετρα τα δικαιώματα των προσώπων που κινούνται στον χώρο αυτόν, καθώς ενδέχεται να παρακολουθούνται δραστηριότητες στενά συνδεδεμένες με την προσωπική τους ζωή. Άρα, χωρίς τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν (του άρθρου 15 παρ. 4 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής) η εν λόγω επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, καθώς παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

9. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η επίμαχη κάμερα που επιβλέπει χώρο στην πιλοτή της πολυκατοικίας είχε εγκατασταθεί για το σκοπό της προστασίας του αυτοκινήτου των καταγγελλομένων, ενώ η εγκατάστασή της είχε γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας σε διάφορες συνελεύσεις. Υπεύθυνοι επεξεργασίας για το εν λόγω σύστημα ήταν από κοινού οι καταγγελλόμενοι, οι οποίοι καθόρισαν πλήρως το σκοπό και τα μέσα ενώ ενεργούν, πρωτίστως, για τη δική τους προστασία. Με απόφαση που έλαβαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 21.06.2022, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ήραν τη συναίνεσή τους, μη δεχόμενοι πλέον την προσβολή των προσωπικών δεδομένων τους από τη λειτουργία της κάμερας. Περαιτέρω, οι καταγγελλόμενοι παρά την υποχρέωση λογοδοσίας που τους βαρύνει κατά το άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ απέτυχαν να αποδείξουν τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλ’ αντιθέτως από το υπόμνημά τους προκύπτει ότι παρά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την άμεση απομάκρυνση των καμερών, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς, πλέον, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η νομιμότητα της λειτουργίας του συστήματος, καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποια από τις νομικές βάσεις του άρθρου 6 παρ. του ΓΚΠΔ, και ιδίως η παρ. 1 στ’ του εν λόγω άρθρου, καθώς τα συμφέροντα των καταγγελλομένων δεν υπερισχύουν των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των λοιπών συνιδιοκτητών.

[…]

11. Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να ασκήσει τις κατά το άρθρο 58 παρ. 2 εδάφιο στ΄ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4624/2019 διορθωτικές εξουσίες της σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να επιβάλει στους καταγγελλομένους την απαγόρευση επεξεργασίας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκτελεστεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, οι δε καταγγελλόμενοι έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά την Αρχή.

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/leitoyrgia-idiotikis-kameras-se-piloti-polykatoikias-prapdph-4-2022

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιανουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές...
 • Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Creta Electronix 2022, η πρώτη κλαδική έκθεση συστημάτων ασφαλείας, τηλεόρασης και ξενοδοχειακών λύσεων στην Κρήτη. Η τοπική αγορά και κοινωνία αγκάλιασε με ενθουσιασμό ...
 • Χρήστος Φείδας

  Χρήστος Φείδας

  Με ποιοτικά προϊόντα, που αντέχουν σε βάθος χρόνου, μοντέρνο σχεδιασμό, πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης και καινοτόμες λειτουργίες, η Sigma Security αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρίες ...
 • Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Σήμερα, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας θέλουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες τους, παρέχοντας τους ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών ...
 • POS τερματικά και Video Analytics

  POS τερματικά και Video Analytics

  Μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη απωλειών στα καταστήματα λιανικής, είναι η ενσωμάτωση των δεδομένων σημείου πώλησης (POS) με τις σύγχρονες πλατφόρμες Video Analytics. Η πλ...
 • Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Οι Enterprise λύσεις λογισμικού είναι αναμφίβολα μια επένδυση που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, ειδικά από τη στιγμή που επιλύουν δεκάδες προβλήματα σε μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσ...
 • Κάρτες MicroSD

  Κάρτες MicroSD

  Μπορεί να είναι στατικές, περιστρεφόμενες, να κρέμονται από μία οροφή, να κάθονται σε ένα ράφι, ακόμα και να είναι αόρατες, ωστόσο, το μόνο σίγουρο για τις κάμερες ασφαλείας, είναι πως σήμερα αποτ...
 • Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό τη...
 • Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγο...
 • IP κάμερες

  IP κάμερες

  Ολοένα και περισσότερες συσκευές ασφαλείας συνδέονται στο internet με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παραβιάσεων και άρα η διαρροή προσωπικών δεδομένων.  Οι εν λόγω επιθέσεις, που ονομάζον...
 • Body Worn Cameras

  Body Worn Cameras

  Οι φορητές κάμερες (body κάμερες) είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να τοποθετούνται στον κορμό, στο κράνος, ακόμα και στα γυαλιά. Οι περισσότερες από αυτές τις κάμερες διαθέτουν streaming δυνατότ...
 • NOVA ALARM

  NOVA ALARM

  Το σύστημα ασφαλείας NOVA ALARM είναι ένα επαγγελματικό σύστημα συναγερμού, με περισσότερα από 13 έτη αξιόλογης παρουσίας στην ελληνική αγορά και διατίθεται αποκλειστικά από την KEEPER GROUP.  Ακο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Η επιλογή της κατάλληλης κάμερας για τον κατάλληλο χώρο είναι μια δύσκολη απόφαση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι τελικοί πελάτες, μιας και η αγορά σήμερα διαθέτει αμέτρητες συ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 4ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου του 2022 και η εταιρία παρουσίασε στο κοινό των integrators νέα προϊόντα, λογισμικά και πολλές ακόμα...
 • Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους  αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροπ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design