anga2023
DIABASTE DWREAN SEC CYP 07
DIGITAL TV 177
11 Ιανουαρίου 2023 11:29

Λειτουργία ιδιωτικής κάμερας σε πιλοτή πολυκατοικίας

cameras d73662d0

Ο Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ εξετάζει τις απαιτήσεις νομιμότητας στην εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένους ιδιοκτήτες και επιβάλλει την απαγόρευση της επεξεργασίας.

Ιστορικό

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι καταγγελλόμενοι είχαν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης στην πιλοτή της πολυκατοικίας, χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά έγγραφα του καταγγέλλοντος η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος βιντεοεπιτήρησης πραγματοποιήθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης των λοιπών συνιδιοκτητών, πλην του καταγγέλλοντα, στην Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας, κατά την οποία οι συνιδιοκτήτες αυτοί δήλωσαν ότι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών. Εν συνεχεία, ωστόσο, οι συνιδιοκτήτες αυτοί ζήτησαν την απομάκρυνση των καμερών που είχαν τοποθετήσει οι καταγγελλόμενοι, καθώς δεν τους δόθηκε η επιθυμητή πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών. Μετά από την επίδοση εξώδικης δήλωσης συνεκλήθη εκ νέου η Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφάσισε την απομάκρυνση του συστήματος.

Οι καταγγελλόμενοι ισχυρίστηκαν ενώπιον της Αρχής ότι υπάρχει μια μόνο κάμερα που είναι τοποθετημένη στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την απάντησή τους, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είχε εγκατασταθεί κατόπιν συναίνεσης όλων των ιδιοκτητών πλην του καταγγέλλοντα στη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας. που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2017. Η παραμονή του συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκρίθηκε και στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 2019 και τον Μάρτιο 2022, με την προϋπόθεση της πρόσβασης στο σύστημα επόπτευσης των καμερών από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Περαιτέρω, οι καταγγελλόμενοι ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε είχαν αρνηθεί την πρόσβαση στο σύστημα επόπτευσης των καμερών, αλλά οι λοιποί συνιδιοκτήτες δεν θέλησαν να αποκτήσουν πρόσβαση καθώς η κάμερα δεν ήταν ασύρματη και χρειαζόταν τεχνική υποστήριξη, για το κόστος της οποίας ζητούσαν να επιβαρυνθούν οι καταγγελλόμενοι.

Η απόφαση του Προέδρου της Αρχής (απόσπασμα)

7. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 4 της εν λόγω με αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, εγκατάσταση κάμερας από μεμονωμένο ιδιοκτήτη ή ένοικο σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας ή του κτιρίου για την επιτήρηση προσωπικού οχήματος, επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ή να υπάρχει συναπόφαση των ενοίκων που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, β) Να μην υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στάθμευσης εγκατεστημένο για λογαριασμό της πολυκατοικίας, γ) Η κάμερα να εστιάζει μόνο στο επιτηρούμενο όχημα και δ) Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή ένοικος να τοποθετήσει με δικά του έξοδα σχετική ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα σε εμφανές σημείο του χώρου στάθμευσης.

8. Συνεπώς, σε περιπτώσεις εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από ιδιώτη σε κοινόχρηστο χώρο, όπως η πιλοτή πολυκατοικίας, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση από τους υπόλοιπους ενοίκους, η χρήση του συστήματος προσβάλλει υπέρμετρα τα δικαιώματα των προσώπων που κινούνται στον χώρο αυτόν, καθώς ενδέχεται να παρακολουθούνται δραστηριότητες στενά συνδεδεμένες με την προσωπική τους ζωή. Άρα, χωρίς τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν (του άρθρου 15 παρ. 4 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής) η εν λόγω επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, καθώς παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

9. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η επίμαχη κάμερα που επιβλέπει χώρο στην πιλοτή της πολυκατοικίας είχε εγκατασταθεί για το σκοπό της προστασίας του αυτοκινήτου των καταγγελλομένων, ενώ η εγκατάστασή της είχε γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας σε διάφορες συνελεύσεις. Υπεύθυνοι επεξεργασίας για το εν λόγω σύστημα ήταν από κοινού οι καταγγελλόμενοι, οι οποίοι καθόρισαν πλήρως το σκοπό και τα μέσα ενώ ενεργούν, πρωτίστως, για τη δική τους προστασία. Με απόφαση που έλαβαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 21.06.2022, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ήραν τη συναίνεσή τους, μη δεχόμενοι πλέον την προσβολή των προσωπικών δεδομένων τους από τη λειτουργία της κάμερας. Περαιτέρω, οι καταγγελλόμενοι παρά την υποχρέωση λογοδοσίας που τους βαρύνει κατά το άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ απέτυχαν να αποδείξουν τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλ’ αντιθέτως από το υπόμνημά τους προκύπτει ότι παρά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την άμεση απομάκρυνση των καμερών, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς, πλέον, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η νομιμότητα της λειτουργίας του συστήματος, καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποια από τις νομικές βάσεις του άρθρου 6 παρ. του ΓΚΠΔ, και ιδίως η παρ. 1 στ’ του εν λόγω άρθρου, καθώς τα συμφέροντα των καταγγελλομένων δεν υπερισχύουν των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των λοιπών συνιδιοκτητών.

[…]

11. Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να ασκήσει τις κατά το άρθρο 58 παρ. 2 εδάφιο στ΄ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4624/2019 διορθωτικές εξουσίες της σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να επιβάλει στους καταγγελλομένους την απαγόρευση επεξεργασίας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκτελεστεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, οι δε καταγγελλόμενοι έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά την Αρχή.

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/leitoyrgia-idiotikis-kameras-se-piloti-polykatoikias-prapdph-4-2022

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιουνίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιουνίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • Συστήματα ασφαλείας και Υπηρεσίες ασφαλείας σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα

  Συστήματα ασφαλείας και Υπηρεσίες ασφαλείας σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα

  Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι εκείνες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται συνήθως απομονωμένες στη μέση μεγάλων γεωγραφικών περιοχών και που φιλοξενούν τεράστιο εξοπλισμό από τεχνητά πάνελ με στόχο τη δ...
 • Η G.I. Security στο “The Security Event 2023”!

  Η G.I. Security στο “The Security Event 2023”!

  Πιστή στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας στους συνεργάτες της, η G.I. Security ταξίδεψε στο Birmingham στην Αγγλία για την έκ...
 • Επαγγελματικές λύσεις της Blue Technologies

  Επαγγελματικές λύσεις της Blue Technologies

  Η εξέλιξη των τηλεφωνικών συστημάτων είναι πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύει τη σημασία της απλοποιημένης εταιρικής επικοινωνίας. Έτσι, ολοένα και περισσότερες μικρές και μεγάλες επι...
 • DSC PowerG

  DSC PowerG

  Σήμερα, η ασύρματη επικοινωνία είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Οι χρήστες χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται τις ασύρματες συσκευές στο σπίτι και την εργασία τους. Η τάση αυτή φαίνεται να επικρατεί...
 • Ultra Comelit

  Ultra Comelit

  Η Ultra είναι μια πολυμορφική, ανθεκτική και πρωτοποριακή μπουτονιέρα, με διάφορες επιλογές διαμόρφωσης. Είναι φτιαγμένη από τα καλύτερα υλικά, επιλεγμένα μετά από μελέτες και ελέγχους αντοχής σε ...
 • Dahua AirShield

  Dahua AirShield

  Η διαχείριση ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση – και σε αρκετές περιπτώσεις – παρουσιάζει προκλήσεις στους περισσότερους χρήστες σήμερα. Πριν από μερικούς μήνες...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Τις πρόσφατες επιτυχημένες εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας σε μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας μανιταριών περιέγραψε πρόσφατα η Ajax Systems. Παρότι πολλά έχουν γραφτεί για την περιμ...
 • Hikvision PanoVu

  Hikvision PanoVu

  Ο σχεδιασμός εφαρμογών βιντεοεπιτήρησης έχει γίνει πιο περίπλοκος, ειδικά σε μεγάλες περιοχές, όπως είναι οι δημόσιες πλατείες, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τα αεροδρόμι...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 08

  Security Report Cyprus, τεύχος 08

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • MONITOREAL

  MONITOREAL

  Η Monitoreal, κατασκευαστής και προμηθευτής λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την ασφάλεια οικιακών αλλά και εμπορικών εγκαταστάσεων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την δυνατότητα ενοποίησης...
 • Δυναμικότατη η επιστροφή της Salonica Electronix

  Δυναμικότατη η επιστροφή της Salonica Electronix

  Εντυπωσιακά επανήλθε στο προσκήνιο η Salonica Electronix, μετά την απουσία της κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Η έκθεση διεξήχθη στην ευρύχωρη αίθουσα Grand Pietra του ξενοδοχείου Porto Pala...
 • Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα asmag.com δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους σημαντικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να καταρτίσει τ...
 • Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Με την αξία των αποθεμάτων να αγγίζει χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια ευρώ, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τους βανδαλισμούς και να σταματήσ...
 • PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  Η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών κλειδαριών και των φυσικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης άλλαξαν την βιομηχανία της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από τις παραδοσιακές κλειδαριές, περάσαμε στις...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design