Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 10
DIGITAL TV 186
15 Ιανουαρίου 2024 11:52

Κάμερες στα γήπεδα: Τι προβλέπεται στις νέες διατάξεις για την οπαδική βία

cctv stadium 56c50bd7

Νέες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Λήψη μέτρων για την αποτροπή, αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται ως τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του άρθρου 41Ε ν.2725/1999, το οποίο και αντικαθιστούν. Σημαντική διαφοροποίηση από το προηγούμενο πλαίσιο αποτελούν ο ρητός καθορισμός των σημείων στα οποία εγκαθίστανται υποχρεωτικά τα «ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας», αλλά και η πρόβλεψη για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων χωρίς φιλάθλους, στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί από την κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικότερα, η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 7

Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 41Ε ν. 2725/1999

Το άρθρο 41Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41Ε

Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Ε.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων ανδρών των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων, τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτές.

Με τα ανωτέρω συστήματα πραγματοποιείται λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μίας (1) αθλητικής συνάντησης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα του πρώτου εδαφίου καλύπτουν τουλάχιστον τους εξής χώρους, εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης:

α) όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,

β την εξωτερική περίμετρό της,

γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),

δ) τις σκάλες και τους διαδρόμους,

ε) τους χώρους των κυλικείων,

στ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,

ζ) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,

η) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,

θ) την είσοδο των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο και

ι) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών, όπως γεννήτριες.

2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της παρ. 1 είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως κατά την έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

3. Η χρήση και η λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1 εποπτεύονται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), στην οποία ανήκει και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1, εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συλλογή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

4. Τα συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι τοποθετημένα σε αθλητική εγκατάσταση, είτε δυνάμει σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε με δαπάνες του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, είτε με φροντίδα και δαπάνες της Α.Α.Ε. της παρ. 1 που κάνει χρήση της εγκατάστασης, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στις Α.Α.Ε. της παρ. 1. Οι τελευταίες οφείλουν, με δικές τους δαπάνες, να διασφαλίσουν την κατά τα ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στην παρ. 1, να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται δυνάμει της απόφασης της περ. α) της παρ. 8, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενες αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη. Εφεξής η ευθύνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος της παρ. 1, ανήκει στην Α.Α.Ε. που συμμετέχει στις διοργανώσεις της παρ. 1. Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της υπεύθυνης Α.Α.Ε. βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή τόσο πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ενόψει της χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α, όσο και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8.

5. Χωρίς τη βεβαίωση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 4 δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α. Αν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και η υπεύθυνη σύμφωνα με την παρ. 4 Α.Α.Ε. δεν μεριμνήσει για την αποκατάσταση της λειτουργίας του, εντός χρονικού διαστήματος που καλύπτει τρεις (3) συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες κατά τις οποίες, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, αγωνίστηκε ως γηπεδούχος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.

6. Δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, τότε, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β. ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αναγράφεται υποχρεωτικά και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση, εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β. εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την αποστολή της έκθεσης ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα. Η επιβαλλόμενη σύμφωνα με την παρούσα διοικητική κύρωση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών εκτελείται άμεσα, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας έκδοσης της απόφασης περί επιβολής της και της ημέρας διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

7. Στη Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., στην οποία τα αρμόδια αστυνομικά όργανα καταχωρίζουν τις εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης που συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 6 για τη σύννομη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και του κέντρου ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης.

8. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, τον χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.».

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/kameres-sta-gipeda-ti-provlepetai-stis-nees-diataxeis-gia-tin-opadiki

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Μαρτίου

  Security Report Μαρτίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαρτίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  Συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  Οι κορυφαίες λύσεις της ελληνικής αγοράς! Ο κλάδος της φιλοξενίας εξελίσσεται ραγδαία, ιδίως στη χώρα μας, όπου καθημερινά εκατοντάδες ξενοδοχεία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες...
 • Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την αδιάλειπτη παροχή των 24/7 Υπηρεσιών Κέντρου Λήψης Ηλεκτρονικών Σημάτων, για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων...
 • 11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  Μία ολοκληρωμένη σειρά 11 Wi-Fi καμερών της ANGA, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών προσαρμοσμένων για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, θα βρείτε ...
 • Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  H ΗΛΚΑ Α.Ε. διαθέτει την πληρέστερη γκάμα all in one CCTV testers τελευταίας γενεάς, με προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών, σε ασυναγώνιστες τιμές. Τα CCTV testers είναι απαραίτητα εργαλεία για τον ε...
 • TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  Η πρωτοποριακή σειρά προϊόντων VIGI της TP-Link έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις μικρομεσαίας κλίμακας και περιλαμβάνει κάμερες υψηλής ανάλυσης με προηγμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν καθαρή...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 10

  Security Report Cyprus, τεύχος 10

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • Συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης

  Συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης

  Στον τομέα της πυρασφάλειας, τα συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς αποτελούν τα κρισιμότερα εργαλεία για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχε...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Αναλογικό CCTV

  Αναλογικό CCTV

  Η αναλογική τεχνολογία HD στον κλάδο των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) έφερε την επανάσταση στην παρακολούθηση βίντεο, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω των παραδοσιακών ομο...
 • 3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  Η αγορά των συστημάτων συναγερμού εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με νέες τάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και π...
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Μια συνήθης δυσλειτουργία των DVR (Digital Video Recorder) και NVR (Network Video Recorder) που μπορεί να αντιμετωπίζετε είναι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις των καταγραφικών άνευ εντολής του...