Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 08
DIGITAL TV 180
11 Σεπτεμβρίου 2023 10:27

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από κάμερες που λειτουργούν ως σύστημα θυροτηλεόρασης

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2023%252F09%252Fcameras 1

Στην απόφαση ΑΠ 1992/2022, ο Άρειος Πάγος εξέτασε την αίτηση αναίρεσης εναγόμενου κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αυτός υποχρεώθηκε να καταβάλει στους ενάγοντες το ποσόν των 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων.Ο εναγόμενος και αναιρεσείων, ο οποίος διέμενε στον όροφο πάνω από τους ενάγοντες, είχε εγκαταστήσει δύο κάμερες, μίας έξω από την εξώπορτα του διαμερίσματος του και μίας στην κοινόχρηστη κύρια είσοδο της οικοδομής.

Ιστορικό

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας, δικάζοντας ως εφετείο, απέρριψε την έφεση του εναγόμενου ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν και επικύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, δεχόμενο ότι:«Οι ενάγοντες – αναιρεσίβλητοι διαμένουν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου …, ιδιοκτησίας της πρώτης εξ αυτών (στο οποίο φιλοξενείται ο δεύτερος). Ακριβώς πάνω από το διαμέρισμα των εναγόντων, στον δεύτερο όροφο, διαμένει ο εναγόμενος – αναιρεσείων. Περί τον μήνα Ιανουάριο του 2011, ο τελευταίος έχοντας γνώσεις ηλεκτρονικής, αφού εργαζόταν στο παρελθόν ως εργοδηγός στη ΔΕΗ, προχώρησε στην τοποθέτηση δύο καμερών, μίας έξω από την εξώπορτα του διαμερίσματος του και μίας στην κοινόχρηστη κύρια είσοδο της οικοδομής, ενώ το έτος 2012 τοποθέτησε ακόμη μία, έμπροσθεν του χώρου, όπου σταθμεύει το όχημά του και η οποία “βλέπει” προς την …, χωρίς να λάβει τη συναίνεση των εναγόντων και χωρίς να γνωστοποιήσει την εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος και την έναρξη της λειτουργίας του στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως θα έπρεπε, αφού πρόκειται για εγκατεστημένο σε ιδιωτικό χώρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με το οποίο βιντεοσκοπούνται, με τη χρήση καμερών, κοινόχρηστοι εξωτερικοί χώροι και παρέχεται στον εναγόμενο, ιδιοκτήτη του κυκλώματος, η δυνατότητα λήψης της εικόνας τρίτων προσώπων, που τους χρησιμοποιούν ελεύθερα σύμφωνα με τον προορισμό τους. Έχει τοποθετήσει βέβαια αυτός (εναγόμενος) ενημερωτικά αυτοκόλλητα, ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται (“ΠΡΟΣΟΧΗ ο χώρος βιντεοσκοπείται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης”).

Όπως αποδεικνύεται από τη με ημερομηνία 2-10-2018 βεβαίωση του Φ. Ζ. (“…”), τον Ιανουάριο του 2011 πωλήθηκαν από τον βεβαιώσαντα στον εναγόμενο δύο κάμερες για χρήση θυροτηλεόρασης συνδέθηκαν άμεσα στην τηλεόραση, χωρίς καταγραφή και καταγραφικό εξοπλισμό, ενώ, όπως προκύπτει από την από 4-12-2018 βεβαίωση του ιδίου, η τοποθετηθείσα το έτος 2012 έξω και πάνω από τον χώρο στάθμευσης κάμερα ήταν χαλασμένη και τοποθετήθηκε μόνο για λόγους “εκφοβισμού” τρίτων προσώπων (προς αποτροπή ενδεχομένων παράνομων ενεργειών), δεν τροφοδοτήθηκε με ρεύμα και δεν συνδέθηκε σε κάποιον εξοπλισμό. Ωστόσο, η πρώτη εκ των άνω βεβαιώσεων αφορά μόνο τον μήνα Ιανουάριο του 2011, χωρίς να προκύπτει εάν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή μεταγενέστερα, ομοίως δε, και η δεύτερη αφορά μόνο τον χρόνο τοποθέτησης της κάμερας. Αποδείχθηκε, πάντως από την από 21-11-2018 φωτογραφία του χώρου στάθμευσης ότι η τοποθετηθείσα στον χώρο αυτόν κάμερα έχει ήδη αφαιρεθεί.

Όσον αφορά τις άλλες δύο κάμερες κατόπιν της από 10-9-2018 έγκλησης της πρώτης ενάγουσας σε βάρος του εναγομένου, διενεργήθηκε, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης νόμιμη έρευνα στην οικία του εγκαλουμένου, από την οποία προέκυψε, ότι πράγματι οι κάμερες αυτές λειτουργούν ως σύστημα θυροτηλεόρασης, με σκοπό τον έλεγχο του ατόμου, που θα χτυπήσει το κουδούνι της κεντρικής εισόδου της οικοδομής ή της θύρας της οικίας του εναγομένου και ότι μπορούν να προβάλουν αποκλειστικά ζωντανή εικόνα στην τηλεόραση του διαμερίσματός του, εφόσον ενεργοποιηθεί η λειτουργία του βίντεο μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης, χωρίς τη δυνατότητα καταγραφής σε οποιοδήποτε ψηφιακό ή μαγνητικό μέσο (δεν ανευρέθη τέτοιος εξοπλισμός). Ενόψει των ευρημάτων αυτών, η ως άνω έγκληση απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 73/2019 διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεπώς ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι πρόκειται όχι για κάμερες καταγραφής, αλλά για σύστημα θυροτηλεόρασης, τυγχάνει αληθής.

Παρόλα αυτά, καθ’όλο το χρονικό διάστημα τοποθέτησης των καμερών, επλήγησαν ζωτικής σημασίας πτυχές της προσωπικότητας των εναγόντων, αφού ο εναγόμενος είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις τους και να λαμβάνει κάθε φορά την εικόνα τους, χωρίς τη συναίνεσή τους. Στην προσωπικότητα του ανθρώπου περιλαμβάνονται όλα τα αγαθά τα οποία έχουν αναπόσπαστα συνδεθεί με το πρόσωπο και προσήκουν σε αυτό. Έκφανση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας είναι και η εικόνα του προσώπου. Το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας είναι αυτοτελές, έστω και αν συνάπτεται με το δικαίωμα επί της ιδίας ελευθερίας και τη σφαίρα του απορρήτου. Έτσι, συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, η χωρίς τη συναίνεση του προσώπου λήψη της εικόνας του ολικώς ή μερικώς, πλαστικώς ή γραφικώς, χωρίς περαιτέρω να απαιτείται και η παρουσίαση της φωτογραφίας ή η αναπαραγωγή ή η διάθεσή της στο κοινό. Και ναι, μεν, δεν αποδείχτηκε, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, η δημιουργία και επεξεργασία από μέρους του εναγομένου αρχείου εικόνων και ήχου των εναγόντων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 7 του Ν. 2472/1997, πλην όμως η θέση και η εμβέλεια του επίδικου συστήματος, που επέτρεπε τη λήψη εικόνων από τον περιβάλλοντα την κατοικία κοινόχρηστο χώρο (όπως τα ειδικότερα σημεία αυτού προεκτέθηκαν), χωρίς τη συναίνεση των εναγόντων, συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία.”

Η κρίση του Αρείου Πάγου

Ο Άρειος Πάγος έκρινε πως το Εφετείο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, καθόσον οι ενέργειες του αναιρεσείοντος συνιστούν μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των αναιρεσιβλήτων και ως εκ τούτου είναι παράνομες και προσβάλλουν την προσωπικότητά τους, με συνέπεια οι αναιρεσίβλητοι να υφίστανται ηθική βλάβη, αξία αποκαταστάσεως με την επιδίκαση σ’ αυτούς χρηματικής ικανοποιήσεως. Σύμφωνα με τις ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, ο αναιρεσείων, με τις κάμερες που τοποθέτησε, χωρίς την συναίνεση των αντιδίκων και χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, βιντεοσκοπούσε, μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, και λάμβανε εικόνα από την κίνηση των αναιρεσιβλήτων στον περιβάλλοντα την κατοικία τους κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούσαν ελεύθερα για να μεταβαίνουν προς ή να εξέρχονται από την οικία τους και κατά τον τρόπο αυτόν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις τους, να λαμβάνει κάθε φορά την εικόνα τους και να την επεξεργάζεται κατά βούληση, χωρίς οι αναιρεσίβλητοι να έχουν συναινέσει σ` αυτό, υπεισερχόμενος έτσι στα προσωπικά δεδομένα αυτών.

Όπως ειδικότερα κρίθηκε:«

Περαιτέρω το Εφετείο, υπό τις προεκτεθείσες παραδοχές του, δεν στέρησε την προσβαλλομένη απόφασή του από νόμιμη βάση, καθόσον διέλαβε σ’ αυτήν την απαιτουμένη αιτιολογία, που ανταποκρίνεται στο πραγματικό των προδιαληφθεισών ουσιαστικού δικαίου διατάξεων και καθιστά εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο περί της ορθής εφαρμογής αυτών, τις οποίες έτσι δεν παραβίασε ούτε εκ πλαγίου, καθόσον αναφέρονται στην απόφαση, με σαφήνεια, επάρκεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το σαφώς διατυπούμενο αποδεικτικό της πόρισμα, με τις υποστηρίζουσες αυτό αναιρετικά ανέλεγκτες ουσιαστικές παραδοχές,α) ότι πρόκειται για εγκατεστημένο σε ιδιωτικό χώρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με το οποίο βιντεοσκοπούνται, με τη χρήση καμερών, κοινόχρηστοι εξωτερικοί χώροι που περιβάλλουν την οικοδομή, λειτουργώντας (χωρίς να είναι) ως σύστημα θυροτηλεόρασης,β) ότι με τον τρόπο αυτό παρέχεται στον αναιρεσείοντα η δυνατότητα λήψης της εικόνας τρίτων προσώπων και δη των αναιρεσιβλήτων, που χρησιμοποιούν τους ανωτέρω χώρους ελεύθερα σύμφωνα με τον προορισμό τους, παρακολουθώντας έτσι ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις τους, χωρίς τη συναίνεσή τους καιγ) ότι η τοποθέτηση των εν λόγω καμερών έθεσε τους αναιρεσιβλήτους υπό έλεγχο και αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας τους, ως εκδήλωσης της ακώλυτης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και τους παρεμπόδισε στην ελεύθερη ανάπτυξη της κοινωνικής δραστηριότητάς τους, αφού και μόνο η αίσθησή τους ότι βρίσκονται υπό παρακολούθηση ήταν ικανή να επηρεάσει την συμπεριφορά τους.Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα λήψεως, δια της βιντεοσκοπήσεως, της εικόνας των αναιρεσιβλήτων, χωρίς την συναίνεσή τους, συνιστά επεξεργασία των προσωπικών τους αυτών δεδομένων, κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων και, συνεπώς, είναι άνευ σημασίας η παραδοχή ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εξοπλισμού καταγραφής σε ψηφιακό ή μαγνητικό μέσο.Επομένως, οι δεύτερος, κατά το δεύτερο σκέλος, και τρίτος, από τους αριθ. 1 και 6 του άρθρου 560 ΚΠολΔ, λόγοι της αίτησης αναίρεσης, με τους οποίους ο αναιρεσείων προσάπτει στην προσβαλλόμενη απόφαση την αιτίαση ότι δεν ερμήνευσε και δεν εφάρμοσε ορθά τις προαναφερόμενες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και δεν έχει νόμιμη βάση, διαλαμβάνοντας αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες, αφού συγχέει την έννοια της εγκατάστασης συστήματος θυροτηλεόρασης στο οποίο παντελώς απουσιάζει το καταγραφικό μηχάνημα, με το αντίστοιχο της κάμερας καταγραφής – παρακολούθησης, είναι αβάσιμοι.

Περαιτέρω, ο αναιρεσείων, με το τρίτο σκέλος του δευτέρου λόγου της αναίρεσής του, προσάπτει στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, ομοίως, την πλημμέλεια του άρθρου 560 αριθ.5ΚΠολΔ, με την αιτίαση ότι το Εφετείο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και συγκεκριμένα δεν έλαβε υπόψη την τύχη της έγκλησης που οι αντίδικοί του υπέβαλαν σε βάρος του για παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων, η οποία με την υπ’ αριθ.79/2019 διάταξη της Εισαγγελέως Πλημ/κών Έδεσσας τέθηκε στο αρχείο ως αβάσιμη, καθώς με αυτή κρίθηκε ότι οι εν λόγω κάμερες λειτουργούν ως σύστημα θυροτηλεόρασης στις οποίες δεν γίνεται καμιά απολύτως καταγραφή και δεν συντρέχει οιαδήποτε προσβολή των προσωπικών δεδομένων των αντιδίκων του. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, καθόσον αναφέρεται σε πλημμέλεια της προσβαλλόμενης απόφασης εκ του άρθρου 559 αριθ.11 Κ.Πολ.Δ., ότι δηλαδή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, διάταξη, όμως που δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, αφού η προσβαλλόμενη απόφαση του πρωτοδικείου εκδόθηκε σε έφεση κατά της αποφάσεως του ειρηνοδικείου, στην πραγματικότητα δε, υπό το πρόσχημα ότι η προσβαλλόμενη υπέπεσε στο προβαλλόμενο σφάλμα, ο αναιρεσείων πλήττει αυτήν κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά άρθρο 561 παρ. 1 ΚπολΔ».

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Αρείου Πάγου

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/paraviasi-prosopikon-dedomenon-apo-kameres-poy-leitoyrgoyn-os-systima-thyrotileorasis-ap

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 142

  Security Report, τεύχος 142

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Σεπτεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αναλογικό CCTV

  Αναλογικό CCTV

  Η αναλογική τεχνολογία HD στον κλάδο των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) έφερε την επανάσταση στην παρακολούθηση βίντεο, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω των παραδοσιακών ομο...
 • Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των προϊοντικών λύσεων της Holowits, που λανσάρει πλέον η Oktabit στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Την online παρουσίαση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 19...
 • Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Από την παρακολούθηση της αυλής του σπιτιού μέχρι την ασφάλεια των εθνικών συνόρων ή την επιτήρηση μίας πόλης, η επιλογή μιας κάμερας εξωτερικού χώρου απαιτεί προσεκτική μελέτη. Ανάμεσα στα διάφορ...
 • 3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  Η αγορά των συστημάτων συναγερμού εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με νέες τάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και π...
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Μια συνήθης δυσλειτουργία των DVR (Digital Video Recorder) και NVR (Network Video Recorder) που μπορεί να αντιμετωπίζετε είναι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις των καταγραφικών άνευ εντολής του...
 • Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Η σάρωση των φλεβών που βρίσκονται στις παλάμες των χεριών, είναι μια σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, σε βιομετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τα μ...
 • Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Στην βιντεοεπιτήρηση, οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο ειδικά σε μεγάλες περιοχές ή χώρους με πολλαπλές εισόδους. Τώρα, με τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι εν λ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η νέα εποχή στην τεχνολογία και οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας οδηγούν στην ανάγκη τουπλήρη ελέγχου του σπιτιού, εύκολα και απλά, είτε απομακρυσμένα είτε με το πάτημα ενός κουμπιούαπό το σ...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο ανέλαβε και υλοποίησε πρόσφατα η ουκρανική Ajax Systems. Η εταιρεία παραχώρησε αναλυτική περιγραφή των αναβαθμίσεων ασφαλείας, στις οποίες προχώρησε για λογαριασμό το...
 • Uniview NVRs

  Uniview NVRs

  Η Uniview διαθέτει πλήρη γκάμα ποιοτικών δικτυακών καταγραφικών (embedded NVRs), για την επαγγελματική παρακολούθηση, καταγραφή και αναπαραγωγή video και ήχου από δικτυακές (IP) κάμερες. Υποστηρίζ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...