Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 11
DIGITAL TV 189
ilka aggelia
6 Νοεμβρίου 2023 12:01

Συστήματα συναγερμού: Έκδοση Αδείας Σύνδεσης ή Ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες

alarm d9c847df

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας διαβάζουμε τα κριτήρια για την έκδοση αδείας σύνδεσης ή ανανέωσης συστημάτων συναγερμού με τις αστυνομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα:

Η άδεια αυτή χορηγείται δυνάμει της υπ΄αριθμ.8518/9/1-ιβ΄από 14-4-99 (ΦΕΚ.Β΄-417/19-4-99) Απόφασης του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ΄αριθμ.8518/9/1-λ΄ από 2/10/2000 Απόφαση του. (ΦΕΚ.Β΄1225/6-10-2000)

Την άδεια αυτή χορηγεί ο Δ/ντής της οικείας Διεύθυνσης Aμεσης Δράσης και ο Αστυνομικός Δ/ντής του Νομού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1.  Ο σκοπός χρήσης και το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων στον υπό σύνδεση χώρο, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του.

2. Η δυνατότητα φρούρησης του χώρου με ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας.

3. Τυχόν εκδήλωση προηγουμένων εγκληματικών ενεργειών, στρεφομένων κατά του υπό σύνδεση χώρου.

4. Οι δυνατότητες των αστυνομικών Υπηρεσιών, υποδοχής των συνδέσεων σε συνδυασμό με τις λοιπές ανάγκες τους.

5. Η θέση του υπό σύνδεση χώρου, καθώς και η απόστασή του από την πλησιέστερη αστυνομική Αρχή.

6. Η δημιουργία προβλημάτων κατά το διάστημα τυχόν προηγούμενης σύνδεσης.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που βρίσκεται ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση, με πλήρη στοιχεία ταυτότητος του αιτούντος. Προκειμένου περί εταιρείας αναφέρεται η επωνυμία της, τα στοιχεία του εκπροσώπου της, το είδος της ασκουμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, η διεύθυνση και ο ακριβής προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το είδος της ασκουμένης στον υπό σύνδεση χώρο δραστηριότητας (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).
 •  Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Περιγραφή διπλωματούχου μηχανικού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.
 •  Βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού.
 • Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σ΄αυτόν.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για τον ορισμό υπεύθυνου χειριστή-συντηρητή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτή του, με την διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους
 •  Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2622/1998 (Α-138), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου Ν. 4058/2012.
 •  Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.
 • Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής της οικείας Δ.Ο.Υ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις ίδιες ως άνω Υπηρεσίες, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται και για την χορήγηση έγκρισης της σύνδεσης (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).
 • Φωτοαντίγραφο της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάση των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύγκρισης.
 • Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου Ν. 4058/2012

Σημείωση: Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων, βάση των οποίων εγκρίθηκε η σύνδεση ή η συνέχιση αυτής, υποβάλλονται εξαρχής όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του παρόντος δικαιολογητικά, εκτός εάν η μεταβολή αναφέρεται μόνο στην αλλαγή του προσώπου του υπευθύνου χειριστή – συντηρητή του συστήματος.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report Cyprus, 12
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος 12 του Security Report Cyprus θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σ...
INIM Previdia UltraVox
Τα μοντέλα της σειράς πινάκων ελέγχου πυρκαγιάς Previdia Ultra Vox ενσωματώνουν λειτουργίες φωνητικής εκκένωσης / αναγγελίας κινδύνου και ανακοινώσεων, καθώς και τεχνολογίες πυρανίχνευσης. Όλα σε ...
Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security
Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;
Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
Τα 20 κορυφαία Υβριδικά συστήματα συναγερμού της αγοράς
Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
Wi-Fi Sensing
Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων
 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
Video Analytics: 2 διαφορετικές προσεγγίσεις
Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...